Regulamin

Regulamin sklepu AleKotły.pl

1.     Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.     Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego AleKotły.pl;

5.     Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://AleKotły.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.     Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.     Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://AleKotły.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Sklep internetowy, działający pod adresem: https://AleKotły.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę Pawła Dynię, Zatom 27, 73-220 Zatom numer NIP 955-191-23-74

3.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.     zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2.     warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

3.     warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

4.     zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

4.     Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.     przeglądarka internetowa z włączoną obsługą apletów Javy,

2.     minimalna rozdzielczość ekranu 300 x 600 pikseli.

5.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Paweł Dynia zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

6.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://alekotly.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3.     Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

1.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.     Klient zobowiązany jest do:

1.     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2.     korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.     korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.     Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.     Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://AleKotły.pl, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.     Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1.     przedmiotu zamówienia,

2.     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz usług, w tym szczegółowych kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów wynikających z oferty sklepu,

3.     wybranej metody płatności,

4.     wybranego sposobu dostawy,

5.     czasu dostawy,

6.     przyznanych bonusów i rabatów;

7.     informacji o czasie realizacji zamówienia.

6.     W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7.     Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z przedsiębiorcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.     Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia która zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9.     Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

10.  Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.     Dostawa

1.     Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.     Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym sklepu. Koszty dostawy uzależnione są od zamawianych w sklepie towarów i zawsze są szczegółowo wskazane na karcie produktu oraz w naszym cenniku usług pod adresem https://alekotly.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

3.     Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 45 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przypisany do każdego produktu i można go sprawdzić na karcie produktu pod linkiem „Sprawdź czasy i koszty wysyłki”.

6.     Ceny i metody płatności

1.     Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2.     Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

1.     przelewem na numer konta bankowego mBank 30 1140 2004 0000 3802 7935 2059,

2.     płatnością za pośrednictwem banków współpracujących z operatorem płatności elektronicznych;

3.     kartą płatniczą Visa, Master Card;

4.     w formie rat oferowanych przez Santander Bank oraz Credit Agricole.

1.     Prawo do odstąpienia od umowy

1.     Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

2.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas listownie na adres AleKotły.pl – Paweł Dynia, Zatom 27, 73-220 Zatom, telefonicznie pod numer telefonu 513 330 233 lub drogą mailową na adres bok@alekotly.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

3.     Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://alekotly.pl/returns-open.php. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2.     Skutki odstąpienia od umowy

1.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Odbierzemy rzecz lub prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Zatom 27, 73-220 Zatom niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: w wysokości 199 zł brutto. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.     Reklamacje dotyczące Towarów

1.     Przedsiębiorca Paweł Dynia jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556- 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@alekotly.pl.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia sprawy.

3.     Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w dostarczonej z urządzeniem karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

4.     Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.     Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

2.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Zatom 27, 73-220 Zatom z dopiskiem Paweł Dynia – AleKotły.pl lub mailowo pod adres bok@alekotly.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3.     W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.     Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1.     Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

pixelpixelpixelpixelpixel