Rakoczy Duo - Instrukcja obsługi

2020-01-28
Rakoczy Duo - Instrukcja obsługi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFIRMITY EU

Nr (No): 2/19

Rakoczy Stal Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola, Polska (Poland)

 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Declears with all responsibility, that the product:

Kocioł c.o. na paliwa stałe DUO o mocach 17 kW – 40 kW

Solid fuel boiler DUO 17 kW – 40 kW jest zgodny z następującymi dyrektywami: is in conformity with the following directives:

Dyrektywa / Directive MD 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa / Directive EMC 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej Dyrektywa / Directive LVD 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa

oraz niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi: and that the following relevant standards:

PN – EN 60335-1: 2012 Wyrób oznaczono znakiem:

Product has been marked: PN – EN 60335-2-102:2006

 

Two last digits of the year of marking CE:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przechowywania dokumentacji technicznej:

Name of the person authorised to compile the technical documentation: 

Stalowa Wola, 03.06.2019 r.

miejsce i data wystawienia / place and date of issue prezes zarządu /chairman of the board

 

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybór nowoczesnego, ekologicznego i wyjątkowego kotła na paliwo stałe. Zakupiony produkt zapewnia czyste i efektywne spalanie dwóch paliw: drewna kawałkowego i pelletu, osiągając przy tym najwyższe parametry energetyczne i ekologiczne. Zastosowane w kotle przemyślane rozwiązania technologiczne sprawiają, że produkt jest maksymalnie bezobsługowy. Kocioł posiada unikalną funkcję automatycznego rozpalania drewna za pomocą palnika pelletowego. Załadowane ręcznie kawałki drewna do pojemnej komory spalane są z wykorzystaniem procesu zgazowania. Po wypaleniu drewna i dalszym zapotrzebowaniu na ciepło, automatycznie uruchamiany jest proces spalania pelletu z zasobnika. Sercem kotła jest wyjątkowy palnik pelletowy, który precyzyjnie dobiera optymalne parametry spalania do granulacji i składu chemicznego paliwa. Te wszystkie cechy sprawiają, że DUO to jedyny taki na rynku kocioł dwupaliwowy. Nasza firma nieustannie pracuje nad doskonaleniem wyrobów, szczególny nacisk kładąc na jakość i osiąganie najlepszych parametrów emisyjnych oraz energetycznych.

Zapoznanie się z niniejszą instrukcją jest obowiązkowe przed przystąpieniem do eksploatacji kotła.

Życzymy zadowolenia z kotła naszej produkcji, przyjaznego i solidnego ciepła dla Twojego domu.

Rakoczy Stal Sp. z o.o. 

Zarejestruj gwarancję

Dwa warianty gwarancji do wyboru 5 / 8 lat

Uwaga! Gwarancja jest ważna wyłącznie po zarejestrowaniu. Karta gwarancyjna znajduję się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi.

Wypełnij formularz na stronie internetowej:

www.rakoczy.pl/gwarancja
Spis treści

1. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła z automatycznym podawaniem paliwa 6

2. Informacje ogólne 7

3. Opis techniczny 8

4. Dane techniczne 9

5. Budowa kotła 10

6. Wymiary 12

7. Elementy wyposażenia 13

8. Montaż kotła 13

8.1. Dostawa kotła 13

8.2. Wytyczne dotyczące kotłowni 13

8.3. Ustawienie kotła 15

8.4. Podłączenie kotła do komina 16

8.5. Podłączenie kotła do instalacji grzewczej 17

8.5.1. Wymagania dotyczące zabezpieczeń instalacji w układzie otwartym 18

8.5.2. Podłączenie kotła w układzie zamkniętym 19

9. Przygotowanie kotła do pracy 20

9.1. Napełnienie instalacji i pierwsze uruchomienie 21

9.2. Paliwo 21

9.3. Przygotowanie paliwa do rozpalenia 23

9.3.1.Napełnianie zbiornika pelletu 24

9.3.1.Załadunek drewna w trybie pracy „drewno” 24

9.3.1.Załadunek drewna w trybie pracy „automatyczne rozpalanie drewna” 24

10. Obsługa i sterowanie kotła 25

10.1. Ekran startowy 25

10.2. Menu główne 27

10.2.1.Rozpalanie / Wygaszanie 28

10.2.2.Tryby wyboru paliwa 29

10.2.2.1. Tryb pracy na paliwie pellet 31

10.2.2.1. Tryb pracy na drewnie (ręczne rozpalanie) 32

10.2.2.2. Tryb pracy na drewnie (automatyczne rozpalanie) 32

10.2.2.3. Dokładanie drewna przy stałym zapotrzebowaniu na ciepło 33

10.3. Tryb kominiarski 34

10.4. Menu użytkownika 34

10.4.1. Praca ręczna 35

10.4.2. Tryby pracy 35

10.4.3. Ustawienia 36

10.4.3.1.Obieg grzewczy 37

10.4.3.2.Plan pracy kotła 41

10.4.3.3.Plan pracy cwu 41

10.4.3.4.Tygodniówka cwu 42

10.4.4.Ochrona Legionella 43

10.4.5.Ustawienia czasu 44

10.4.6.Wybór języka 44

10.4.1.Wersja oprogramowania 44

10.5. Menu instalatora 44

10.6. Menu serwis 45

11. Czyszczenie i konserwacja 45

11.1. Harmonogram czyszczenia i konserwacji 45

11.2. Czyszczenie cotygodniowe 47

11.3. Czyszczenie comiesięczne 48

11.4. Czyszczenie coroczne 49

11.5. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła 51

11.6. Niewłaściwa praca kotła 52

11.7. Prawidłowa eksploatacja i trwałość kotła 55

11.8. Likwidacja kotła po upływie żywotności 56

11.9. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła 56

12. Gwarancja producenta – warunki gwarancji 58

13. Protokół pierwszego uruchomienia kotła 61

14. Karta przeglądów gwarancyjnych i napraw 64

15. Karta gwarancyjna 65

 

1. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła z automatycznym podawaniem paliwa

Użytkownik powinien zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi i montażu oraz warunkami gwarancji.

Czyszczenie i konserwacja kotła powinna być poprzedzona wyłączeniem urządzenia z gniazda elektrycznego.

Montaż, naprawa lub modernizacja elementów elektrycznych powinna być wykonana wyłącznie przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami zgodnie z przepisami.

W żadnym wypadku nie wolno wkładać rąk w elementy ruchome kotła i podajnika. Grozi to powstaniem poważnych obrażeń!

Do rozpalania nie należy używać cieczy łatwopalnych

Podczas pracy kotła drzwiczki, klapa oraz otwory rewizyjne powinny być szczelnie zamknięte!

2. Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja stanowi istotną i zarazem nieodłączną cześć produktu. Należy ją starannie przechowywać wraz z kotłem, któremu powinna towarzyszyć nawet w przypadku przekazania go innemu użytkownikowi oraz w sytuacji zamontowania kotła w innym miejscu przy innej instalacji.

Przed przystąpieniem do instalowania i uruchomienia kotła należy zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu. Informacje zawarte w poniższej instrukcji umożliwiają Państwu bezpieczną, ekonomiczną i długoletnią eksploatację nowo zakupionego kotła.

Karta gwarancyjna jest integralną częścią niniejszej instrukcji i należy ją przechowywać wraz z dowodem zakupu do użytku w przyszłości.

Kocioł dwupaliwowy DUO przeznaczony jest do ogrzewania domów jednorodzinnych, małych pawilonów handlowych i usługowych. Przy współpracy z zasobnikiem c.w.u. służyć może do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Kocioł ten nie posiada funkcji ogrzewania pomieszczenia, w którym jest usytuowany.

Kocioł spełnia wymagania najwyższej 5 klasy czystości spalania wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz dyrektywy 2009/125/EC ws. Ekoprojektu (Ecodesign) dla obydwu rodzajów paliw.

Kocioł DUO ze względu na wielkość mocy cieplnej i parametry pracy nie wymaga odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (to kocioł niskotemperaturowy, w których temperatura wody nie przekracza 100oC, a maksymalne ciśnienie robocze 2 barów).

Najważniejsze informacje zawarte w instrukcji opatrzone są symbolami, które zostały objaśnione poniżej:

Informacje bardzo istotne dla prawidłowego użytkowania i eksploatacji kotła

Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian wprowadzanych w ramach technicznego udoskonalania produktu.

3. Opis techniczny

Kocioł grzewczy DUO jest niskotemperaturowym kotłem c.o. wyposażonym w komorę spalania drewna i układ automatycznego dostarczania pelletu do palnika. DUO jest przystosowany do spalania obu paliw w trybie automatycznym.

Kocioł DUO wykonany jest jako stalowy, spawany, z wbudowaną instalacją ceramiki żaroodpornej do zgazowywania i spalania gazów lotnych. Wymiennik ciepła wykonany jest ze stali do budowy kotłów zgodnej z EN 303-5:2012, gat. S235JR o grubości 6 mm. Wewnątrz kotła znajduje się komora dopalania podzielona na dwie części – górną (komorę palnika) i dolną komorę spalania. Pomiędzy komorami znajduje się dysza ceramiczna ze szczeliną. W tylnej części kotła znajduje się konwekcyjny wymiennik ciepła w postaci płomieniówek (3 szt. zawirowywaczy w kotłach o mocy 17 i 21 kW, 4 szt. zawirowywaczy w kotłach o mocy 29/31 i 37/40 kW).

Płaszcz wodny kotła i jego części są tak ukształtowane, aby w warunkach normalnej eksploatacji zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi i prawidłowym montażem, umożliwić całkowite odpowietrzanie i nie doprowadzać do miejscowego wrzenia wody. Płaszcz wodny kotła izolowany jest wełną mineralną i osłonięty obudową. W celu zmniejszenia strat ciepła oraz zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury zewnętrznych powierzchni kotła zastosowano niepalne materiały izolacyjne.

Z przodu kotła zamontowane są lewe i prawe drzwi osłonowe. Bezpośrednio do płaszcza zewnętrznego kotła (lewa część kotła) zamontowane są górne drzwi zasypowe służące do załadowania drewna, środkowe drzwi komory palnika (górna komora spalania) służące do rozpalania oraz dolne drzwi wyczystkowe (dolna komora spalania). Drzwiczki kotła oraz górna klapa rewizyjna, posiadają wielowarstwową budowę z wykorzystaniem stali oraz materiału izolacyjnego, który ogranicza straty ciepła.

W kotle następuje proces zgazowania drewna tzn. w górnej komorze następuje częściowe (wstępne) spalanie, które ma na celu osiągnięcie wysokiej temperatury i odgazowanie paliwa, następnie gazy palne dopalane są w dolnej komorze spalania.

Pellet podawany jest automatycznie z zasobnika (prawa część kotła) za pomocą ślimakowego podajnika do palnika z obrotowym rusztem, gdzie dochodzi do procesu automatycznego rozpalania paliwa za pomocą elektrycznej zapalarki z autonomicznym wentylatorem. Podczas rozpalania oraz regularnej pracy kotła, zapalarka pozostaje chłodzona zasysanym powietrzem, co zapewnia jej długą żywotność. Automatyczny zapłon paliwa oraz innowacyjny system kontroli pracy po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia, iż kocioł może w pełni sprawnie pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną (możliwość ciągłej pracy oraz współpracy z zasobnikiem c.w.u w okresie letnim). Odpowiednia ilość pelletu na ruszcie potrzebna do spalania kontrolowana jest przez optyczne czujniki poziomu (bariery świetlne). Powietrze do spalania dostarczane jest przez promieniowy wentylator wyciągowy. Spalanie odbywa się dwuetapowo. Pierwszy stopień odgazowania paliwa odbywa się na ruszcie palnika. W dyszach wylotowych umieszczonych pomiędzy palnikiem a dyszą ceramiczną następuje domieszkowanie płomienia powietrzem wtórnym po czym mieszanka wraz z pyłem i innymi toksycznymi składnikami zostaje dopalona w komorze dopalania w wymienniku. Spaliny z kotła odprowadzane są do komina przez czopuch zlokalizowany na tylnej ścianie kotła.

4. Dane techniczne

Tab. 1. Dane techniczne kotłów DUO

Moc cieplna nominalna na drewnie

kW

17

21

29

37

Moc cieplna nominalna na pellecie

kW

17

21

31

40

Klasa kotła 

klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012

Paliwo wg normy

PN – EN 303-5:2012

pellet / średnica 6 -8 mm / wilgotność ≤ 12% kawałki drewna / wilgotność ≤ 20%

Sprawność kotła na drewnie

%

89,19

89,40

89,92

90,45

Sprawność kotła na pellecie

%

89

89,07

89,22

89,36

Pojemność komory załadunkowej

l

108

108

156

156

Maksymalna długość polan drewna

mm

500

500

500

500

Masa kotła

kg

673

673

794

794

Średnica czopucha

mm

150

150

150

150

Temperatura spalania drewna

oC

160

175

170

180

Temperatura spalania pelletu

oC

150

155

160

175

Strumień masy spalin na drewnie

g/s

12

12

13

15

Strumień masy spalin na pellecie

g/s

13

15

19

23

Pojemność wodna

m3

72

72

91,6

90,2

Ciąg kominowy drewno/pellet

PA

15/11

13/12

13/12

13/13

Maksymalne ciśnienie pracy kotła

bar

2

2

2

2

Klasa efektywności energetycznej

 

A+

A+

A+

A+

Maksymalny pobór energii elektrycznej na drewnie

W

77

79

82

86

Maksymalny pobór energii elektrycznej na pellecie

W

113

116

123

130 


5. Budowa kotła

Rys. 1. Opis zewnętrzny kotła

Objaśnienia:

 

 • Komora odsysania spalin  6. Pojemnik na popiół
 • Lewe drzwi osłonowe 7. Pojemnik na popiół z pelletu
 • Drzwiczki zasypowe na drewno

8. Prawe drzwi osłonowe 4. Drzwiczki komory palnika (górna

komora spalania) 9. Płyta główna układu sterowania

5. Drzwiczki wyczystkowe (dolna komora 10. Włącznik spalania)

 • Zabezpieczająca wężownica schładzająca
 • Izolacja z wełny mineralnej
 • Sterownik
 • Blachy zawieszone w komorze załadunkowej na drewno
 • Zawirowywacze w wymienniku ciepła w tylnej części kotła
 • Dysze ceramiczne
 • Dolna komora spalania
 • Rys. 2

. Przekrój poglądowy kotła

Objaśnienia:

Rys. 2

. Przekrój poglądowy kotła

Objaśnienia:

 

 • Ruszt palnika z nierdzewnym koszykiem, systemem automatycznego czyszczenia i zespołem zapłonowym,
 • Płaszcz chłodzący
 • Pojemnik na popiół z pelletu
 • Wentylator podajnika
 • Automatyczny, ślimakowy podajnik pelletu z łącznikiem elastycznym
 • Zasobnik na pellet
 • Klapa zasobnika

6. Wymiary

Moc cieplna nominalna

17/ 21 kW

29/31 kW

37/40 kW

Wymiary kotła [mm]

 

Wymiary kotła [mm]

 

Sc

1070

1170

 

Sk

975

1070

 

Sw

480

570

 

Sz

495

495

 

S1

104

152

 

S2

202

250

 

S3

144

190

 

S4

373

469

 

S5

230

278

 

S6

118

118

 

S7

70

70

 

Hw

1420

1420

 

Hz

1640

1640

 

H1

126

126

 

H2

1470

1470

 

L

1290

1290

 

L1

1030

1030

 

L2

55

55

 

L3

400

400

 

L4

380

380

 

L5

290

290

Rys. 3. Wymiary kotła DUO 

Średnice muf

[cal]

Przeznaczenie króćca

M1

6/4

powrót z instalacji

M2

1/2

zawór spustowy

M3

1/2

zawór bezpieczeństwa

M4

3/4

wężownica schładzająca

M5

6/4

zasilanie instalacji

M6

3/4

wężownica schładzająca

Tab. 2. Opis króćców 

7. Elementy wyposażenia

Kocioł DUO posiada następujące elementy wyposażenia:

 • szczotka,
 • instrukcja obsługi sterownika,
 • zestaw czyścików (łopatka, haczyk, wycior, wieszak),
 • instrukcja obsługi kotła,
 • komplet czujników, przewodów elektrycznych,
 • zawór spustowy,
 • zawór bezpieczeństwa,
 • sonda lambda,
 • stopki do poziomowania kotła.

8. Montaż kotła

Montaż, pierwsze uruchomienie i ustawienia kotła powinny być wykonywane zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz z niniejszą instrukcją i wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Przed przystąpieniem do instalacji kotła należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i montażu.

8.1. Dostawa kotła

Kocioł DUO dostarczany jest w pozycji pionowej, przykręcony do palet w stanie zmontowanym. Po otrzymaniu należy sprawdzić stan techniczny kotła oraz kompletność wyposażenia. Opakowanie należy usunąć, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i zwierząt, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

8.2. Wytyczne dotyczące kotłowni

Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest kocioł powinno spełniać wymagania obowiązujących przepisów tj.:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Polska Norma PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

Kotłownia na paliwa stałe powinna spełniać następujące wymagania:

 • kocioł powinien być zlokalizowany możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, w piwnicy lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń,
 • podłoga kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych,
 • drzwi kotłowni powinny się otwierać zgodnie z drogą ewakuacyjną tj. na zewnątrz,
 • pomieszczenie kotłowni musi posiadać odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną w celu zapewnienia prawidłowej pracy kotła oraz bezpieczeństwa użytkowników (zagrożenie zaczadzeniem). 

W kotłowni musi być zagwarantowany dopływ wystarczającej ilości świeżego powietrza do pomieszczenia. Doprowadzanie powietrza do spalania może być zrealizowane przez otwory na zewnątrz lub z ograniczeniami przez pomieszczenia łączące. Otwory na zewnątrz muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych (rys. 4).

Do tego celu służą:

Rys. 4. Ustawienie kotła w kotłowni 1) kanał nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 200 cm2 (dla mocy do 25 kW), a dla kotłowni powyżej

25 kW przekrój kanału nawiewnego nie powinien być mniejszy niż 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niż 20x20cm,

2) kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej z otworem wylotowym pod stropem kotłowni o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm, a dla kotłowni powyżej 25 kW przekrój nie powinien być mniejszy niż 50% powierzchni przekroju komina.

8.3. Ustawienie kotła

Kocioł nie wymaga fundamentu i dopuszcza się jego bezpośrednie ustawienie na posadzce o wytrzymałości właściwej dla wagi kotła i pod warunkiem braku niebezpieczeństwa napływu wód gruntowych. Podłoże, na którym stoi kocioł powinno być niepalne, dokładnie wypoziomowane, a wytrzymałość stropu i podłogi powinna być odpowiednia dla masy kotła.

Kocioł powinien być tak ustawiony, aby Rys. 5. Ustawienie kotła w kotłowni zapewniony był dostęp do niego ze wszystkich stron oraz aby otaczające kocioł ściany nie utrudniały zasypu paliwa, oczyszczenia paleniska i popielnika, czyszczenia kanałów spalinowych (rys. 5).

Zalecane odległości kotła od ścian:

 • - nie mniej niż 1,0 m
 • - nie mniej niż 0,5 m
 • - nie więcej niż 1,0 m

Na kotle lub w jego pobliżu nie wolno przechowywać przedmiotów  i materiałów łatwopalnych (tab. 3).

Bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych:

 • podczas instalacji oraz użytkowania kotła musi być zachowana 200 mm odległość od materiałów średnio palnych,
 • podczas instalacji oraz użytkowania kotła musi być zachowana 400 mm odległość od materiałów szczególnie łatwopalnych C3 (papier, drewno, plastik, itp.),
 • jeśli zapalność materiałów jest bardzo duża odległości muszą zostać podwojone.

Tab. 3. Klasy palności

 

A

niepalne (materiały: piaskowiec, beton, cegły, tynk wykonany z materiału niepalnego, kafelki ceramiczne, granit)

B

trudno palne (materiały: podłoże cementowo-drewniane, włókno szklane)

C1

trudno palne (materiały: drewno bukowe, drewno dębowe, sklejka)

C2

średnio palne (materiały: drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno świerkowe, korek, gumowe podłoże)

C3

łatwo palne (materiały: asfalt, celuloid, poliuretan, polistyren, plastik, PVC)

8.4. Podłączenie kotła do komina

Wymagania dotyczące wykonania kominów określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w Polskich Normach dotyczących kominów.

Zgodnie z w/w przepisami kotły grzewcze na paliwa stałe mogą być podłączone wyłącznie do własnego samodzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14m lub średnicę 0,15m. Komin powinien być wyposażony w otwór rewizyjny zamykany szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych także w układ odprowadzania skroplin.

Przyłącze kotła do komina musi być możliwie jak najkrótsze, aby uniknąć tworzenia się skroplin w kominie. Rura wylotowa może być zamontowana ze spadkiem w kierunku kotła. Zaleca się zrezygnowanie z użycia kolanka 90o. Zastosowanie kolan, czy innych kształtek powodujących dodatkowe opory przepływu spalin przez kanał czopucha jest niedopuszczalne.

Przewód kominowy powinien być wykonany z materiałów odpornych na destrukcyjne działanie spalin mokrych (posiadających aprobatę techniczną dopuszczającą je do tego celu). Istniejące przewody kominowe nieodporne na działanie spalin mokrych należy zabezpieczyć wkładem ze stali kwasoodpornej.

Wylot komina powinien być wyprowadzony min. 0,6 m ponad kalenicę dachu, celem eliminacji ciągu wstecznego powodowanego silnymi wiatrami.

8.5. Podłączenie kotła do instalacji grzewczej

Kotły DUO dopuszczone są do montażu w układzie otwartym oraz zamkniętym, pracować mogą w instalacjach pompowych, połączonych z zasobnikiem buforowym. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury.

Kocioł z instalacją c.o. podłączyć należy za pomocą złączy śrubowych rozłącznych (tzw. kryz lub śrubunków), nie należy natomiast stosować połączeń nierozłącznych (np. spawanych).

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania kotła grzewczego na paliwa stałe jest jego właściwy dobór. Wielkość kotła (tj. jego moc) musi być dopasowana do wielkości ogrzewanego obiektu, w szczególności jego zapotrzebowania cieplnego, mocy instalacji i urządzeń odbierających ciepło. Kocioł o zbyt małej mocy nie zapewni szybkiego nagrzewania wody i pomieszczeń do oczekiwanej temperatury, natomiast dobór kotła o zbyt dużej mocy grzewczej (przewymiarowanie), może spowodować złe warunki spalania paliwa oraz brak możliwości odbioru ciepła. Złe dobranie urządzeń i parametrów pracy może się objawiać podwyższonym wytrącaniem substancji smolistych i kwasów, tzw. smołowaniem kotła, „poceniem się” wewnętrznych powierzchni kotła oraz zanieczyszczeniem przewodu dymowego, co w efekcie znacznie skraca żywotność kotła i uszkadza komin.

Kocioł powinien być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym - zasobnikiem ciepła, który gromadzi nadmiar ciepła wytworzony przez kocioł. W celu zachowania najefektywniejszych parametrów pracy kocioł wymaga stałego połączenia z minimum jednym zasobnikiem ciepła (tab. 4).

Pojemność zasobnika ciepła powinna być dobrana na podstawie normy PN-EN 303-5:2012 pkt. 4.4.6 Minimalna moc cieplna.

Tab. 4. Zalecane pojemności zasobnika ciepła przez Producenta.

Moc nominalna kotła [kW]

Pojemność zasobnika [dm3]

17

1000

21

1250

29/31

1600

37/40

2500

Kocioł zamontować można w układzie otwartym oraz zamkniętym, zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących przepisów kraju przeznaczenia.

8.5.1. Wymagania dotyczące zabezpieczeń instalacji w układzie otwartym

Instalacja c.o. musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego”. Przykładowe schematy instalacji zostały zamieszczone w instrukcji.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno składać się z poniższych urządzeń oraz osprzętu:

 • naczynie wzbiorcze montowane w najwyższym punkcie instalacji, powinno posiadać objętość co najmniej 4% objętości wody znajdującej się w instalacji,
 • rury zabezpieczające: rura bezpieczeństwa + rura wzbiorcza (o średnicy min. 25 mm),
 • rura przelewowa, • rura odpowietrzająca,
 • rura sygnalizacyjna.

Na ww. rurach (z wyjątkiem sygnalizacyjnej) nie wolno instalować żadnych zaworów, a naczynie wzbiorcze wraz z osprzętem należy zabezpieczyć przed zamarznięciem. Instalacja c.o. powinna zapewnić w sytuacjach awaryjnych (np. brak prądu, awaria pompy obiegowej, awaria miarkownika lub sterownika elektronicznego) odbiór ciepła z kotła, tak aby nie uległ on przegrzaniu. W pobliżu kotła zaleca się zainstalowanie manometru i zaworu bezpieczeństwa.

8.5.2. Podłączenie kotła w układzie zamkniętym

Kocioł zamontowany w układzie zamkniętym zabezpieczyć należy zgodnie z Polską Normą PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

Do urządzeń zabezpieczających instalację w układzie zamkniętym należą:

 • zawór bezpieczeństwa,
 • przeponowe naczynie wzbiorcze o odpowiedniej pojemności, zamontowana w kotle wężownica schładzająca.

Producent wymaga zastosowania zaworu termostatycznego BVTS i podłączenia wężownicy schładzającej. Instalacji może dokonać wyłącznie osoba wykwalifikowana.

Nie należy stosować zaworu schładzającego w obiektach, w których instalacja wodociągowa jest zasilana hydroforem. W takich systemach instalacji występuje możliwość równoczesnego zaniku zasilania energią elektryczną pompy hydroforowej i pompy obiegowej instalacji grzewczej, co grozi przegrzaniem kotła bez możliwości jego awaryjnego wychłodzenia.

Należy pamiętać, że woda odprowadzana z kotła posiada wysoką temperaturę bliską 100°C, dlatego też instalacja kanalizacyjna do której będzie odprowadzana koniecznie musi być odpowiednio do tego celu przygotowana i zabezpieczona.

Praca kotła w układzie zamkniętym bez zamontowanego urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła zagraża zdrowiu i życiu jego użytkowników, powoduje także utratę gwarancji.

Rys. 6. Schemat poglądowy zabezpieczenia kotła DUO w układzie zamkniętym

9. Przygotowanie kotła do pracy

Kocioł na paliwa stałe nie jest urządzeniem bezobsługowym co oznacza, że Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami działania, regulacji oraz obsługi i konserwacji w celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z jego eksploatacją.

Eksploatacja kotła DUO winna odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zalecanymi parametrami pracy. Obsługa kotła ogranicza się do rozpalania, okresowego uzupełniania paliwa, odpopielania, sprawdzania poprawności pracy kotła oraz okresowego czyszczenia i konserwacji.

9.1. Napełnienie instalacji i pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie powinno być przeprowadzone przez specjalistyczną firmę instalującą urządzenie lub serwis Producenta. Sprawdzony musi być prawidłowy montaż wszystkich komponentów kotła, prawidłowe ustawienie oraz działanie sterownika i elementów

zapewniających bezpieczeństwo podczas eksploatacji kotła.

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy sprawdzić czy kocioł oraz cała instalacja grzewcza są szczelne i sprawne, czy napełnione są wodą oraz czy nie wystąpiło zamarznięcie wody w przewodach i naczyniu wzbiorczym.

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy napełnić całą instalację wodą. Jakość wody ma duży wpływ na żywotność kotła i całej instalacji grzewczej. Woda o nieodpowiednich parametrach powoduje osadzanie kamienia kotłowego zmniejszając sprawność urządzenia grzewczego, przyspiesza również korozję całej instalacji grzewczej. Woda do napełniania instalacji powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607, przy czym dla kotłowni do 25 kW dopuszcza się korzystanie bezpośrednio z wody wodociągowej.

Napełnienie kotła i całej instalacji grzewczej należy prowadzić powoli, aby jednocześnie zapewnić jej odpowietrzenie. W celu sprawdzenia czy instalacja została napełniona prawidłowo należy otworzyć na kilkanaście sekund zawór na rurze sygnalizacyjnej naczynia przelewowego. Nieprzerwany wypływ wody z rury sygnalizacyjnej świadczy o całkowitym napełnieniu instalacji.

Zabronione jest uzupełnianie wody w kotle w czasie jego pracy, zwłaszcza gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ można w ten sposób spowodować jego uszkodzenie lub pęknięcie.

9.2. Paliwo

W kotle DUO można spalać dwa rodzaje paliw: naturalne kawałki drewna pokryte korą (tab. 5) oraz pellet drzewny spełniający wymagania klasy jakości EN Plus (tab. 6).

W kotle można spalać wyłącznie naturalne drewno kawałkowe i pellet drzewny. Zabrania się spalania w kotle: śmieci, odpadów, cieczy łatwopalnych, tworzyw sztucznych, drewna nienaturalnego w postaci palet, desek i belek malowanych, heblowanych i ciętych piłą, lakierowanych, klejonych itp.

W przypadku używania innych materiałów palnych niż zaleca Producent, kocioł może ulec uszkodzeniom, za które Producent i dostawca kotła nie ponosi odpowiedzialności. 

Palenie mokrym paliwem drastycznie obniża sprawność kotła oraz zmniejsza jego żywotność.

Tab. 5. Prawidłowe parametry drewna kawałkowego

Parametr

Wartość

wilgotność

od 12% do 20%

średnica polan o wilgotności do 12% 

> 10 cm

średnica polan o wilgotności do 20%

6-8 cm

długość polan

< 50 cm

Tab. 6. Prawidłowe parametry pelletu drzewnego 

Parametr

Wartość (EN plus A1 / A2)

średnica

6-8 mm

długość 

3,15 do 40 mm

gęstość

> 0,6 kg/dm3

wartość opałowa

> 4,5 kWh/kg lub 16,5 MJ/kg / 16,3 do 19,0 MJ/kg

odporność na ścieranie

< 2,5%

wilgotność

< 10%

zawartość popiołu

< 0,7% / < 1,5%

zawartość siarki

< 0,03%

zawartość chloru

< 0,02%

zawartość azotu

< 0,3% / < 0,5%

Przy zastosowaniu paliw o parametrach odbiegających od zalecanych przez producenta, należy się liczyć z obniżeniem mocy kotła, jego stałopalności i sprawności oraz koniecznością częstszego czyszczenia, a w skrajnych przypadkach szybszym zużyciem wymiennika. W przypadku zastosowania zastępczo drewna nie jest możliwe używanie drewna mokrego, w szczególności o wilgotności powyżej 20%, gdyż spalanie będzie nieefektywne a proces zgazowania nie będzie następował.

9.3. Przygotowanie paliwa do rozpalenia

Przed przystąpieniem do rozpalania należy sprawdzić:

 • czy instalacja jest napełniona wodą, szczelna i drożna,
 • czy nie nastąpiło zamarznięcie wody w przewodach i naczyniu wzbiorczym,
 • czy kanały spalinowe są drożne,
 • czy szczelina w dyszy ceramicznej pomiędzy górną a dolną komorą spalania jest drożna.

Podczas pracy kotła wszystkie drzwiczki powinny być zamknięte za wyjątkiem momentu rozpalania i uzupełniania paliwa.

Przed otwarciem drzwiczek podczas pracy kotła należy zachować szczególną ostrożność. Stawanie na wprost kotła, zbliżanie twarzy w kierunku paleniska grozi poparzeniem.

Nie należy otwierać drzwiczek popielnika podczas pracy kotła. Otwarcie powoduje spadek podciśnienia wewnątrz wymiennika co uniemożliwia przepływ powietrza przez palnik, zatrzymanie spalania i możliwość cofnięcia się płomienia do podajnika paliwa.

W przypadku nieudanego rozpalania należy przewietrzyć komorę spalania i proces rozpocząć od nowa. Przy pierwszym uruchomieniu oraz rozpalaniu zimnego kotła może występować zjawisko wykraplania pary wodnej ze spalin na ściankach kotła, czyli tzw. „pocenie” sprawiające mylne wrażenie, że kocioł jest nieszczelny. Zjawisko to ustępuje po wygrzaniu kotła i komina powyżej 60oC. Kocioł osiąga maksymalną sprawność i najlepsze parametry przy temperaturze wody wylotowej powyżej 70oC.

9.3.1. Napełnianie zbiornika pelletu

Zasobnik należy załadować ręcznie pelletem workowanym przez górną pokrywę zbiornika w prawej części kotła. Jeśli do kotła podłączony jest pneumatyczny system transportu pelletu, wówczas zasobnik zapełniany jest automatycznie. W obu przypadkach zasobnik powinien być napełniony wystarczającą ilością pelletu w celu uniknięcia niepotrzebnych komunikatów o zakłóceniach.

9.3.1. Załadunek drewna w trybie pracy „drewno”

W celu załadowania komory drewnem należy otworzyć lewe drzwi osłonowe, następnie górne drzwi zasypowe i środkowe drzwi komory palnika. Następnie:

 • rozłożyć karton lub kawałki papieru na ceramicznej dyszy w górnej komorze spalania (szczelina w dyszy nie może być zasłonięta),
 • ułożyć warstwę drewna na rozpałkę na kartonie lub na kawałkach papieru,
 • warstwę kartonu lub kawałki papieru rozłożyć na drewnie na rozpałkę, położyć na to warstwę drewna na rozpałkę do momentu, aż drzwi górnej komory spalania będą w całości zasłonięte,
 • większe polana drewna o długości 50 cm ułożyć wzdłuż, aż komora spalania zostanie w całości wypełniona (w zależności od zapotrzebowania urządzenia na ciepło). Drewno należy układać w kolejności: od spody komory do góry – od małych do dużych kawałków drewna (rys. 7).

Rys. 7. Ułożenie drewna w komorze załadunkowej

Nieprawidłowe Prawidłowe ułożenie Prawidłowe ułożenie na spodzie drewna na spodzie

9.3.1. Załadunek drewna w trybie pracy „automatyczne rozpalanie drewna”

Załadunek drewna w trybie automatycznego rozpalania zasadniczo różni się od trybu rozpalania ręcznego. Bezpośrednio w szczelinę dyszy ceramicznej pomiędzy górną a dolną komorą spalania należy włożyć karton złożony w kształt litery V (przypominający samolocik), aby palnik pelletowy mógł automatycznie podpalić drewno opałowe (rys. 8). Na odpowiednio złożony karton układane może być drewno w kolejności: od spody komory do góry – od małych do dużych kawałków drewna.

Rys. 8. Przygotowanie rozpałki do automatycznego rozpalenia drewna

Złożyć karton w kształcie Włożyć złożony karton do Odpowiednio ułożyć litery V

10. Obsługa i sterowanie kotła

Sterownik umieszczony w górnej części drzwi osłonowych kotła na podstawie odczytów z czujników temperatury steruje wszystkimi urządzeniami regulacyjnymi, czuwając nad efektywnym i ekonomicznym wykorzystaniem dostępnej mocy w celu utrzymania zadanych warunków pracy instalacji. Sterownik dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle, temperatury spalin oraz poziomu paliwa na ruszcie palnika (optycznymi czujnikami poziomu paliwa) i na ich podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika i wentylatora. Jednocześnie sterownik steruje pracą pomp: c.o., c.w.u., podłogową, cyrkulacyjną (jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w ww. pompy). Kocioł może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z wymiennikiem na ciepłą wodę użytkową. W przypadku instalacji wyposażonej w zawór mieszający z siłownikiem istnieje możliwość regulacji pracy mieszacza bezpośrednio ze sterownika kotła.

10.1. Ekran startowy

Sterownik uruchamia się automatycznie po włączeniu kotła. Przez kilka chwil wyświetla się ekran powitalny z logo Producenta, wersją modułu i wyświetlacza, aż do momentu załadowania oprogramowania (rys. 9).

Rys. 9. Ekran powitalny sterownika.

Ekran startowy podzielony jest na dwie części. Parametry po lewej stronie określają status pracy kotła i pomp oraz wybrane paliwo. Prawa strona natomiast wyświetla temperatury pracy urządzenia (rys. 10).

Rys. 10. Przykładowy ekran startowy pojawiający się na ekranie sterownika po włączeniu kotła.

 • Ogólny tryb pracy kotła 
 • Temperatura zewnętrzna
 • Temperatura spalin
 • Ustawienie daty i godziny
 • Wybrane paliwo na jakim pracuje kocioł
 • Górna i dolna bariera napełnienia rusztu palnika (przekroczona bariera wskazywana jest przez pojawiający się w ikonce znak „x”).
 • Pompa obiegu kotła 8. Uruchomiona pompa c.w.u.
 • Przełączanie okna w lewej części wyświetlacza
 • Wejście do głównego menu sterownika
 • Przełączanie okna w lewej części wyświetlacza

Objaśnienia symboli dodatkowych:

wentylator wyciągowy jest włączony, a poniżej wskazywana jest liczba

procentowa obrotów

Symbol falistych linii wskazuje na aktywność zapalarki, a ikonka poniżej pokazuję pracę wentylatora zapalarki.

10.2. Menu główne

W celu wejścia w menu główne sterownika należy wcisnąć przycisk znajdujący się na dole ekranu „MENU” (rys. 11). Na ekranie wyświetlają się opcje do wyboru, można je przeglądać za pomocą strzałek w lewo lub w prawo. 

Rys. 11. Opcje do wyboru w menu głównym

Wyjaśnienia opcji:

Rozpalanie / Wygaszanie

wcisnąć i potwierdzić aby rozpalić / wygasić kocioł

Wybór paliwa

Tryby wyboru pracy kotła na określonym paliwie

Tryb kominiarski

Kocioł zmienia przy włączeniu tryb pracy w celu pomiaru emisji przez kominiarza

Menu użytkownika

Ustawienia mogą być zmieniane przez użytkownika i serwisanta

Menu instalatora

Ten poziom jest zablokowany przez kod. Po wpisaniu tego kodu serwisant może dokonać szczegółowych ustawień

Menu serwis

W tym podmenu znajdują się ustawienia, które mają znaczny wpływ na pracę kotła.

Są one również zabezpieczone kodem.

Dostęp ma wyłącznie dział serwisu

Rakoczy Stal i firma Tech

W podmenu u góry wyświetlacza z prawej strony pojawia się nazwa menu, w którym w danej chwili znajduję się użytkownik.

10.2.1. Rozpalanie / Wygaszanie

W celu uruchomienia kotła należy przejść do menu głównego i wybrać polecenie „Rozpalanie” (rys. 12). Jeżeli w menu „Wybór paliwa” wybrany jest pellet, kocioł nie uruchomi się natychmiast, ponieważ górna temperatura bufora jest wyższa niż zadana, a wyświetlacz pokazuje tryb wygaszony.

w wyskakującym oknie w wyskakującym oknie klikając „TAK". klikając „TAK".

Rys. 12. Komunikat pojawiający się po wyborze trybu rozpalania. 

Po potwierdzeniu rozpalania lub wygaszania przyciskiem

TAK

nie

można cofnąć tego procesu,

kocioł przeprowadza w całości program

rozniecania ognia lub program wygaszania. W zależności od wybranego

paliwa procesy te trwają do 1,5 godziny.

Po potwierdzeniu rozpalania lub wygaszania przyciskiem

TAK

nie

można cofnąć tego procesu,

kocioł przeprowadza w całości program

rozniecania ognia lub program wygaszania. W zależności od wybranego

paliwa procesy te trwają do 1,5 godziny.

Kocioł po uruchomieniu opcji „Wygaszanie” przechodzi natychmiast w tryb wygaszania, który może trwać do 30 minut i jest zakończony, jak tylko na wyświetlaczu sterownika pojawi się komunikat „Wygaszony" (poniżej temperatury zadanej kotła).

Przełączenie na wybór innego paliwa jest możliwe dopiero wtedy, kiedy na monitorze pojawi się komunikat „Wygaszony".

10.2.2. Tryby wyboru paliwa

Przełączenie pomiędzy trybami wyboru paliwa możliwe jest tylko wtedy, gdy kociołw trybie grzewczym ma status

Wygaszony

”.

Przełączenie pomiędzy trybami wyboru paliwa możliwe jest tylko wtedy, gdy kocioł w trybie grzewczym ma status

Wygaszony

”.

W  celu odczytania i wyboru paliwa należy kliknąć na „Menu" i następnie „Wybór paliwa". „Fajka” przy symbolu wskazuje wybrany tryb pracy na określonym paliwie (rys. 13).

Przed zmianą trybu pracy należy sprawdzić, czy kocioł znajduje się w trybie „Wygaszony". Ta informacja jest podana na monitorze startowym pod zadaną temperaturą kotła (zob.

zdjęcia poniżej).

Rys. 13. Przejście do trybu wyboru paliwa 

1) Wybierz przycisk „Menu” 2) Wciśnij przycisk „Wybór paliwa”

3) Wybierz paliwo, użyj strzałek w lewo i prawo, aby zobaczyć wszystkie dostępne tryby. Aktywny tryb wyboru paliwa oznaczony jest „fajką”.

Wyjaśnienia symboli:

Pellet 

palnik pelletu pracuje automatycznie zgodnie z wymaganą temperaturę zależną od aktualnej oraz zadanej temperatury na zbiorniku buforowym

Drewno

rozpalane ręcznie z rozpałką przez drzwi komory palnika

Drewno i pellet

drewno z rozpałką jest rozpalane w komorze palnika, po wypaleniu drewna praca kotła jest automatycznie kontynuowana na paliwie pellet.

Automatyczne rozpalanie drewna

kawałki drewna są rozpalane przy

pomocy palnika pelletu, po spaleniu drewna kocioł przechodzi w tryb

Wygaszony

”.

Automatyczne rozpalanie drewna i pellet

drewno jest automatycznie rozpalane przy pomocy palnika pelletu (wymagane jest przestrzeganieschematu zasilania), po spaleniu drewna praca jest automatycznie kontynuowana na pellecie.

Czas pozwolenia na rozpalanie

Wyjaśnienia symboli:

Pellet

Drewno

Drewno i pellet

Automatyczne rozpalanie drewna

Wygaszony

”. 

10.2.2.1. Tryb pracy na paliwie pellet

Warunkiem pracy kotła na paliwie pelletowym jest wybranie jednego z dostępnych trybów pracy: „pellet”, „drewno i pellet”, „automatyczne rozpalanie drewna”, „automatyczne rozpalanie drewna i pellet”. Tryb pracy na pellecie przebiega w sposób w pełni zautomatyzowany, poprzez ciągłe wyrównywanie temperatury przy pomocy czujników zbiornika buforowego, przy czym górny czujnik buforu podaje temperaturę załączenia, a dolny czujnik buforu temperaturę wyłączenia palnika.

Palnik pelletu uruchamia się w momencie przekroczenia dolnej granicy temperatury początkowej i wyłącza przy przekroczeniu temperatury zatrzymania trybu nagrzewania.

Przy ustalaniu temperatury należy przestrzegać podgrzewania elementów ceramicznych, tzn. elementy ceramiczne w zależności od wielkości kotła mogą podgrzewać zbiornik buforowy do temperatury o 15°C wyższej niż właściwa temperatura zatrzymania.

Jeżeli nie zostało zainstalowane automatyczne doprowadzanie paliwa przez pneumatyczny system transportu pelletu do zasobnika, konieczne jest ręczne napełnianie zbiornika pelletem przez użytkownika. Zbiornik jest napełniany pelletem przez górną klapę w zbiorniku (z prawej strony kotła).

Przez wizjer można sprawdzić poziom napełnienia zasobnika. Wyjaśnienie działania: w celu rozpalenia paliwa w palniku podajnik ślimakowy transportuje pellet do momentu przerwania dolnej bariery świetlnej, potem załączony zostaje wentylator i włączony zapalnik. Kontrola zapłonu odbywa się przez fotokomórkę, temperaturę spalin, wartości Lambda i przez dolną barierę świetlną. Jeżeli „Rozpalanie" zostanie prawidłowo zakończone, na monitorze pojawia się komunikat „Praca". Odpowiednia ilość pelletu jest transportowana do palnika, w zależności od jakości materiału palnego i warunków lokalnych palenie jest regulowane przy pomocy czujnika dolnego ciśnienia, sondy Lambda i górnej bariery świetlnej.

10.2.2.1. Tryb pracy na drewnie (ręczne rozpalanie)

W celu wybrania paliwa drewno rozpalanego ręcznie, należy poprzez główne menu wybrać odpowiednie paliwo „drewno" lub „drewno i pellet", następnie nałożyć drewno do komory załadunkowej przez górne drzwiczki, ilość polan drewna powinna być zgodna z pojemnością cieplną zasobnika buforowego. Jeśli pojemność bufora jest mała, wówczas do komory załadunkowej należy umieścić mniej drewna (zalecane pojemności zasobnika ciepła przez Producenta przedstawia tab. 4, pkt. 8.5).

Należy pamiętać, szczególnie w przejściowych porach roku o zapotrzebowaniu na ciepło swojego urządzenia w połączeniu z temperaturą na zewnątrz, aby uniknąć przegrzania kotła.

Jeżeli komora została załadowana drewnem zgodnie ze wskazówkami, można wcisnąć na ekranie sterownika „Rozpalanie" i rozpalić przygotowane drewno. Należy pozostawić otwarte środkowe drzwi (ok. 5 cm) i drzwi osłonowe do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Zamknąć drzwi", może to trwać do 10 minut. Jeżeli „Rozpalanie" zostanie zakończone, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Praca". W czasie spalania wentylator pracuje ze stałą mocą, w zależności od jakości paliwa i warunków spalania. Praca wentylatora jest regulowana przy pomocy sondy Lambda, czujników temperatury i czujnika temperatury spalin.

10.2.2.2. Tryb pracy na drewnie (automatyczne rozpalanie)

Warunkiem automatycznego rozpalenia drewna w komorze załadunkowej jest wybranie odpowiedniego trybu wyboru paliwa: „automatyczne rozpalanie drewna” lub

„automatyczne rozpalanie drewna i pellet”. 

Automatyczne rozpalanie uruchamia się po spadku temperatury do poziomu określonego jako parametr „temperatura bufora górna (zadana)” i można je dodatkowo opóźnić przy pomocy timera (Czas pozwolenia na rozpalanie).

Automatyczne rozpalanie drewna odbywa się przy pomocy palnika pelletu, tzn. palnik zapala się i roznieca ogień. Kiedy osiągnięta zostanie pełna moc palnika, otwiera się doprowadzanie powietrza pierwotnego do komory załadunkowej, moc wentylatora zostaje obniżona i podawanie pelletu jest zatrzymane. W ten sposób rozpalone zostają rozpałka i leżące na nim drewno. Na zakończenie następuje faza przejściowa, w której ogień obejmuje całą powierzchnię drewna opałowego. Może to trwać w zależności od ilości rozpałki do 30 minut. Ten proces jest kontrolowany przez fotokomórkę, temperaturę spalin, sondę Lambda, górną i dolną barierę świetlną oraz czujnik podciśnienia. Po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu „Praca", kocioł znajduje się w trybie grzewczym.

10.2.2.3. Dokładanie drewna przy stałym zapotrzebowaniu na ciepło

Drewna można dołożyć dopiero wtedy, kiedy paliwo w komorze spalania maksymalnie się wypaliło i pozostała tylko jeszcze warstwa żaru. Poziom napełnienia drewnem górnej komory spalania sprawdzamy przez drzwi komory, aby ewentualnie uniknąć ulatniania się dymu przy zbyt dużej ilości drewna. Zalecamy, aby w celu jak najszybszego dołożenia drewna, przygotować sobie przed załadunkiem obok kotła ilość drewna dopasowaną do zapotrzebowania.

W celu otwarcia drzwiczek zasypowych podczas spalania drewna należy najpierw podnieść klamkę do pierwszej pozycji zablokowania i przytrzymać kilka sekund w tej pozycji, aby ewentualnie występujący dym mógł ulotnić się przez system odsysania spalin. Na zakończenie można całkowicie otworzyć drzwi i przegarnąć warstwę żaru. Jeżeli występuje optymalna warstwa żaru, szybko dokładamy drewna, zamykamy drzwi zasypowe i uchylamy drzwi środkowe, do momentu osiągnięcia temperatury spalin 180oC.

 10.3. Tryb kominiarski

Jeżeli zbiornik buforowy nie ma wystarczającej pojemności, należy wcisnąć przycisk kominiarza.

10.4. Menu użytkownika

Rys. 14. Przejście do menu użytkownika

1) Wybierz przycisk „Menu” 2) Wciśnij przycisk „Menu użytkownika”

3) Wybierz odpowiednie podmenu, użyj strzałek w lewo i prawo, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje.

10.4.1. Praca ręczna

Praca ręczna – opcja uruchomienia ręcznego wszystkich elektrycznie sterowanych podzespołów (dostępne tylko w trybie grzewczym

„Wygaszony”) m.in. rusztu palnika, podajnika, nadmuchu, zapalarki, pomp, zaworu, zasuwy, styku dodatkowego, klapy, sondy lambda.

10.4.2. Tryby pracy

W menu Tryb pracy można ustalić, które pompy będą pracować. Migająca „fajka" we właściwym polu ustawień wskazuje w jakim trybie będą pracować pompy (rys. 15).

Rys. 15. Tryby pracy

Wybierz tryb pracy, użyj strzałek w lewo i prawo, aby zobaczyć wszystkie dostępne tryby. Aktywny tryb pracy oznaczony jest „fajką”.

Wyjaśnienia trybów pracy:

Ogrzewanie domu

tryb ogrzewania tylko domu, bez podgrzewania c.w.u.

Priorytet bojlera

najpierw podgrzanie c.w.u., dopiero po podgrzaniu obsługiwane są obiegi grzewcze (bufor i zawory trójdrożne).

Pompy równoległe

obiegi grzewcze i pompa c.w.u. działają równolegle

Tryb letni

obieg grzewczy nie jest aktywny, aktywne jest tylko podgrzewanie c.w.u.

10.4.3. Ustawienia

W menu „Ustawienia“ znajdują się wszystkie programy obniżania temperatury i programy tygodniowe podzespołów hydraulicznych. Ustawień można dokonać wybierając jedną z dostępnych opcji (rys. 16).

Rys. 16. Dostępne ustawienia programów pracy kotła i podzespołów.

Wybierz odpowiednią opcję, użyj strzałek w lewo i prawo, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje.

Rys. 17. Ekran ustawień programów tygodniowych

Objaśnienia:

1. Skasowanie wartości

4. Powrót do poprzedniego podmenu

2. Wykres dobowy

5. Zakres dni

3. Funkcja kopiowania:

 • włączona – biała kropka
 • wyłączona – niebieska kropka
 • Zmiana przedziału czasu
 • Anulowanie bez zapisywanie
 • Potwierdzenie i zapis ustawień

10.4.3.1. Obieg grzewczy

Rys. 18. Ustawienia obiegu grzewczego

Wybierz odpowiednią opcję, użyj strzałek w lewo i w prawo, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje.

Tygodniówka

W tym programie można obniżać lub podwyższać temperaturę na zasilaniu obiegu grzewczego w wybranych okresach czasu.

Można wybierać pomiędzy dwoma trybami, w których temperatura na zasilaniu będzie co godzinę dopasowywana do obiegów grzewczych.

Tryb 1: można kopiować ustawione wartości Tryb 2: można ustawiać od poniedziałku od poniedziałku do niedzieli lub do piątku inne wartości niż na sobotę ustawiać je osobno dla każdego dnia i niedzielę.

Przebieg:

 • Kliknąć na tryb obniżania
 • Wstawić „fajkę” przy żądanym trybie
 • Strzałka z prawej strony
 • Kliknąć na „Ustaw tryb" (już wybrany tryb)
 • Wybrać dowolny dzień tygodnia / zakres tygodnia. Teraz wybrany jest okres czasu od 0:00-1:00 i obniżenie o 0°.
 • Strzałką w dół / w górę zmienić żądaną temperaturę (wyświetlaną jako „liczbę °") 7. Wstawić punkt kopiowania, aby w następnym okresie czasu nie ustawiać ponownie temperatury
 • Strzałką w lewo/w prawo przejść do następnego okresu czasu
 • Przejść do okresu czasu, od którego temperatura ma obowiązywać bez korekty
 • Usunąć znak kopiowania, aby nie zaznaczać kolejnych okresów czasu
 • Strzałką w lewo/w prawo przejść do następnych okresów czasu
 • Przejść do okresu czasu, w którym będzie możliwe wprowadzenie korekty
 • Strzałką w dół / w górę zmienić żądaną temperaturę
 • Wstawić punkt kopiowania
 • Strzałką w lewo/w prawo przejść do następnych okresów czasu;
 • Temperatura jest ustawiona
 • Kliknąć na OK
 • Skopiować ustawienia do odpowiednich dni

Sterowanie tygodniowe

W tym programie można wyłączyć cały obwód grzewczy w wybranych okresach czasu (jeżeli na wyświetlaczu jest widoczny komunikat

„Załączone", program jest włączony.)

Przebieg:

 • Kliknąć na „Wyłączone” w celu włączenia
 • Kliknąć na dzień tygodnia. Teraz jest wybrany okres czasu 0:00-0:30, a włącznik znajduje się na „OFF" (co oznacza, że obieg grzewczy jest wyłączony)
 • Kliknąć na „OFF" i wybrany okres czasu zmienia się na „ON" (co oznacza, że obieg grzewczy jest włączony) lub zostawić włącznik na „OFF"
 • Zaznaczyć kopiowanie, aby nie ustawiać od nowa w kolejnym ustawieniu czasu pracy
 • Strzałką w lewo/w prawo przejść do następnych okresów czasu
 • Wartości są ustawione
 • Potwierdzić OK
 • Skopiować ustawienia do odpowiednich dni

Praca po temperaturze zewnętrznej

W tym programie ustawiane są dwie temperatury zewnętrzne, napodstawie tych temperatur automatycznie włączany i wyłączany jestcały obwód grzewczy

W tym programie ustawiane są dwie temperatury zewnętrzne, napodstawie tych temperatur automatycznie włącz any i wyłączany jest cały obwód grzewczy

Powyżej ustawionej wartości „Temperatura w dzień" obieg grzewczy jest automatycznie wyłączany i włączany ponownie dopiero 2°C poniżej tej temperatury.

Poniżej ustawionej wartości „Temperatura w nocy" obwód grzewczy jest automatycznie włączany i dopiero 2°C powyżej tej temperatury wyłączany.

W punktach „Dzień od godz." i „Noc od godz." wpisywane są godziny od których temperatury mają obowiązywać.

Histereza ustala różnicę temperatur dla punktu przełączania.

 

Przykład:

 • Temperatura wyłączenia, dzień 22°C
 • Początek dnia 6:00
 • Temperatura włączenia, noc 18°C
 • Początek nocy 20:00
 • Histereza 2°C

Od godz. 6:00 do 20:00 aktywna jest temperatura dnia o wartości 22°C, przy przekroczeniu tej temperatury obwód grzewczy jest automatycznie wyłączany i włączany ponownie dopiero przy temperaturze 20°C.

Od godz. 20:00 do 6:00 aktywna jest temperatura nocy wartości 18°C, po przekroczeniu dolnej granicy temperatury obwód grzewczy zostaje automatycznie włączony i wyłączony dopiero przy 20°C.

 

 

Pogodówka

 

 

Przykład:

Jeżeli „Próg" jest ustawiony na -10°, a „Temperatura zadana" na 55°, to zawór mieszający obwodu grzewczego musi uzyskać przy temperaturze zewnętrznej -10°C temperaturę na zasilaniu 55°C.

10.4.3.2. Plan pracy kotła

W tym programie można ograniczyć czas grzania palnika pelletu. W ten sposób zbiornik buforowy nie będzie w całości załadowany, aby mieć jeszcze rezerwę na grzanie drewnem. W okresach czasu, w których zaznaczone są jasne belki lub włącznik „OFF", palnik na pellet nie może grzać (jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „WYŁĄCZYĆ", program jest uruchomiony).

Przebieg:

 

 • Kliknąć na „Wyłączone” w celu włączenia
 • Kliknąć na dzień tygodnia. Teraz wybrany jest okres czasu 0:00-0:30, a włącznik znajduje się na „OFF" (co oznacza, że napełnianie ciepłej wody jest wyłączone)
 • Kliknąć na „OFF" i wybrany okres czasu zmienia się na „ON" (co oznacza, że napełnianie ciepłej wody jest włączone) lub zostawić włącznik na „OFF"
 • Zaznaczyć kopiowanie, aby nie ustawiać od nowa w kolejnym okresie czasu
 • Strzałką w lewo/w prawo przejść do następnych okresów czasu
 • Wartości są ustawione
 • Potwierdź wciskając OK
 • Ustawienia skopiować do odpowiednich dni

10.4.3.3. Plan pracy cwu

W tym programie można wyłączyć podgrzewanie ciepłej wody w wybranym okresie czasu. (Jeżeli na monitorze widać komunikat „Załączony", program jest uruchomiony.)

Rys. 20. Plan pracy cwu

Przebieg:

 • Kliknąć na „Wyłączony” w celu włączenia
 • Kliknąć na dzień tygodnia. Teraz wybrany jest okres czasu 0:00-0:30, a włącznik znajduje się na „OFF" (co oznacza, że napełnianie ciepłej wody jest wyłączone)
 • Kliknąć na „OFF" i wybrany okres czasu zmienia się na „ON" (co oznacza, że napełnianie ciepłej wody jest włączone) lub zostawić włącznik na „OFF"
 • Zaznaczyć kopiowanie, aby nie ustawiać od nowa w kolejnym okresie czasu
 • Strzałką w lewo/w prawo przejść do następnych okresów czasu
 • Wartości są ustawione
 • Potwierdź wciskając „OK”
 • Ustawienia skopiować do odpowiednich dni

10.4.3.4. Tygodniówka cwu

W tym programie można obniżać lub podwyższać temperaturę napełniania zasobnika ciepłej wody w wybranych okresach czasu. Do wyboru są dwa tryby, w których można dopasowywać temperaturę napełniania zasobnika ciepłej wody w odstępach godzinowych.

Tryb 1: można kopiować ustawione wartości Tryb 2: można ustawiać od poniedziałku od poniedziałku do niedzieli lub do piątku inne wartości niż na sobotę ustawiać je osobno dla każdego dnia i niedzielę.

Przebieg:

 • Kliknąć na sterowanie tygodniowe ciepłą wodą
 • Wstawić „fajkę” w żądanym trybie
 • Strzałka z prawej strony
 • Kliknąć „Ustawienie trybu" (już wybranego trybu)
 • Wybrać dowolny dzień tygodnia / obszar tygodnia. Teraz wybrany jest okres czasu od 0:00 do 1:00 i obniżenie o 0°.
 • Strzałką w dół / do góry zmienić żądaną temperaturę (wyświetlaną jako „°-liczba") ;
 • Zaznaczyć do kopiowania, aby w kolejnym okresie czasu nie korygować wartości
 • Strzałką w lewo/w prawo przejść do następnych okresów czasu
 • Przejść do okresu czasu, od którego temperatura ma obowiązywać bez zmian
 • Usunąć zaznaczenie do kopiowania, aby nie musieć zaznaczać następnych okresów czasu
 • Strzałką w lewo/w prawo przejść do następnych okresów czasu
 • Przejść do okresu czasu, od którego temperatura ma znowu obowiązywać bez zmian
 • Strzałką w dół / do góry zmienić żądaną temperaturę
 • Zaznaczyć do kopiowania
 • Strzałką w lewo/w prawo przejść do następnych okresów czasu;
 • Wartości temperatury są ustawione
 • Potwierdź wciskając „OK”
 • Ustawienia skopiować do odpowiednich dni

11. Czyszczenie i konserwacja

W celu rozpoczęcia czyszczenia kotła należy schłodzić urządzenie do temperatury poniżej 60oC. Na czas czyszczenia urządzenie musi być wyłączone.

Zagrożenie pożarowe na skutek gorącego popiołu! Z popiołem należy zawsze postępować ze szczególną ostrożnością, ponieważ może się jeszcze żarzyć. Nie wolno odkurzać popiołu standardowym  odkurzaczem.

Warunkiem ekonomicznej pracy kotła jest utrzymanie w czystości komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Czyszczenie powinno być wykonywane w regularnych odstępach czasu

(tab. 7).

Czyszczenie cotygodniowe powinno obejmować komorę spalania i usunięcie popiołu z komory oraz popielnika. Dodatkowo należy za pomocą dźwigni znajdującej się z lewej strony kotła oczyścić wymiennik.

Co miesiąc należy wyjąć zawirowywacze i oczyścić przewody spalinowe wymiennika, opróżnić popielnik pelletu (komora popielnika w palniku pelletowym). Częstotliwość opróżniania szuflady pod palnikiem zależy od rodzaju stosowanego paliwa i waha się od kilku dni do miesiąca w przypadku stosowania paliwa dobrej jakości.  

11.1. Harmonogram czyszczenia i konserwacji

Za prawidłowe i regularne przeprowadzenie czyszczenia kotła odpowiedzialny jest użytkownik urządzenia.

Za prawidłowe i regularne przeprowadzenie czyszczenia kotła odpowiedzialny jest użytkownik urządzenia.

Tab. 7. Czyszczenie i konserwacja kotła

Czynność

Co tydzień

 

Co tydzień

 

Co miesiąc

 

Co miesiąc

 

Co roku

 

Co roku

 

Co 2 lata

 

Co 2 lata

 

Wykonawca

Czyszczenie wymiennika za pomocą dźwigni

użytkownik

Usunięcie popiołu z dolnej części komory spalania

użytkownik

Kontrola ciśnienia urządzenia

użytkownik

Kontrola szczeliny dyszy ceramicznej

użytkownik

Kontrola/czyszczenie popielnika pelletu

użytkownik

Usunięcie popiołu z komory spalania drewna

użytkownik

Opróżnienie popielnika pelletu

 

użytkownik

Czyszczenie zawirowywaczy

   

użytkownik lub specjalista

Kontrola uszczelek pokrywy izolacyjnej oraz czyszczenie wymiennika ciepła

   

użytkownik lub specjalista

Czyszczenie wentylatora wyciągowego

   

użytkownik lub specjalista

Czyszczenie wyczystki czopucha

   

użytkownik lub specjalista

Czyszczenie ścian kotła i udrażnianie kanałów powietrza pierwotnego

   

użytkownik lub specjalista

Kontrola uszczelek w drzwiach kotła

   

specjalista

Czyszczenie sondy Lambda

     

specjalista

Czyszczeni czujnika spalin

     

specjalista

Sprawdzenie zasobnika i podajnika

     

specjalista

Czyszczenie dysz palnika

     

specjalista

Czyszczenie rusztu palnika

     

specjalista

Kontrola zapalarki

     

specjalista

Kontrola zasuwy powietrznej

     

specjalista

Kontrola zaworów bezpieczeństwa

     

specjalista

Kontrola termicznego zabezpieczenia odpływowego

     

specjalista

Czyszczenie systemu ssącego

     

specjalista

11.2. Czyszczenie cotygodniowe

Przed rozpoczęciem czyszczenia kocioł musi przejść w tryb wygaszony, a temperatura kotła powinna wynosić mniej niż 60oC. 

W trakcie ogrzewania drewnem nie można zatrzymać kotła, należy zaczekać na automatyczne zakończenie spalania drewna. W trybie pracy na paliwie pelletowym można wygasić kocioł za pomocą sterownika i odczekać do spadku temperatury kotła poniżej 60oC.

Czyszczenie przewodów spalinowych kotła odbywa się półautomatycznie przy pomocy mechanizmu dźwigni znajdującej się z lewej strony kotła (rys. 22). Należy wielokrotnie ruszyć dźwignią w górę i w dół, wtedy zawirowywacze mieszczące się wewnątrz przewodów poruszają się do góry i w dół automatycznie oczyszczając przewody. Ruchy te należy powtórzyć od 5 do 10 razy.

Rys. 22. Poruszanie dźwignią czyszczącą wymiennik

Przed rozpoczęciem czyszczenia górnej komory spalania należy otworzyć środkowe drzwi. Przy pomocy dołączonego do kotła czyścika należy usunąć popiół z górnej komory spalania przez szczelinę dyszy ceramicznej (rys. 23). Resztki po spalaniu drewna oraz warstwa popiołu wysoka na ok. 3 cm muszą pozostać na spodzie komory, wspomagają one szybkie rozniecenie ognia przy następnym dołożeniu paliwa i powodują automatyczną funkcję ochronną przed zbyt szybkim zużyciem dyszy ceramicznej.

Rys. 23. Usuwanie popiołu z górnej Rys. 24. Usuwanie popiołu z dolnej komory spalania komory spalania

Przed rozpoczęciem czyszczenia dolnej komory spalania należy otworzyć dolne drzwi (rys. 24). Następne należy wysunąć popielnik i za pomocą czyścika zgarnąć popiół do szuflady. Podczas corocznej konserwacji można ze szczególną ostrożnością wyjąć elementy ceramiczne z dolnej komory spalania. Po oczyszczeniu komory wsuwamy je z powrotem do momentu, aż dotkną tylnej ściany wymiennika

Kontrola szczeliny w dyszy pomiędzy górną a dolną komorą spalania powinna obejmować wizualne sprawdzenie, czy jest odsłonięta i drożna.

11.3. Czyszczenie comiesięczne

 

Rys. 25. Popielnik palnika pelletu w dolnej części kotła

 

Przed opróżnieniem popielnika pelletu należy otworzyć osłonowe drzwi po

prawej stronie kotła. Popielnik palnika pelletu wyjmowany jest w dolnej części pod palnikiem. Należy go ostrożnie wyjąć, opróżnić i z powrotem wsunąć pod palnik.

Częstotliwość opróżniania szuflady pod palnikiem zależy od rodzaju stosowanego paliwa i waha się od kilku dni do miesiąca w przypadku stosowania paliwa dobrej jakości.

11.4. Czyszczenie coroczne

Przed rozpoczęciem czyszczenia kocioł musi przejść w tryb wygaszony, a temperatura kotła powinna wynosić mniej niż 50oC. Kocioł musi zostać całkowicie wyłączony (brak napięcia w urządzeniu) i odłączony od sieci  elektrycznej.

Następnie należy odkręcić pokrywę izolacyjną (rys. 27). Przy pomocy uchwytu zdejmujemy pokrywę i otrzymujemy dostęp do przewodów spalinowych z zawirowywaczami, które należy ostrożnie wyjąć (rys. 28). Następnie za pomocą dołączonego zestawu czyścików dokładnie czyścimy przewody spalinowe, usunięte zanieczyszczenia spadają do dolnej części wymiennika. Po zakończeniu czynności z powrotem należy zamontować zawirowywacze i szczelnie zamknąć pokrywę izolacyjną.

Rys. 29. Demontaż wentylatora wyciągowego.

  W celu usunięcia zanieczyszczeń w wyczystce czopucha należy wyjąć wentylator wraz z uszczelką, w tym celu odkręcamy wszystkie śruby mocujące wentylator do czopucha (rys. 29). Należy dokładnie sprawdzić wentylator, czy jest zanieczyszczony osadem z popiołu i sadzą, jeśli tak to go czyścimy. Z dymnicy usuwamy wszelkie zanieczyszczenia, następnie montujemy z powrotem wentylator wraz z uszczelką.

W celu wyczyszczenia ścian komory załadunkowej i kontroli oraz udrożnienia kanałów powietrza pierwotnego należy wyjąć zawieszone blachy unosząc je do góry (rys. 30). Po ich wyjęciu z kotła za pomocą czyścików dołączonych do kotła oczyszczamy ściany komory z osadów popiołu i sadzy oraz udrożniamy wszystkie kanały powietrza pierwotnego.

Rys. 31. Drzwiczki kotła

  Co miesiąc należy również sprawdzić drzwiczki pod względem szczelności i ewentualnych uszkodzeń. Poza tym należy przeprowadzić kontrolę wizualną stanu mechanizmu zamy-

kania i otwierania drzwiczek (zawiasy, uchwyty). Należy sprawdzić również stan uszczelniaczy sznurowych wszystkich drzwi oraz wyregulować ich docisk za pomocą śrub regulacyjnych przy zawiasach.

Po sezonie grzewczym lub przy planowanych dłuższych przerwach należy

dokładnie oczyścić kocioł z resztek paliwa, popiołu oraz sadzy a następnie zakonserwować. Pozostawiona sadza pochłania wilgoć z otoczenia powodując jego przyspieszoną korozję. Uszkodzeń powstałych w wyniku głębokiej korozji gwarancja nie obejmuje. Oprócz tego bezwzględnie należy usunąć paliwo z zasobnika oraz podajnika. Na okres przestoju drzwiczki kotła oraz pokrywa zasobnika powinny być uchylone.

W przypadku przestoju nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji grzewczej. 

Regularnie (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) lub zawsze po uruchomieniu instalacji po dłuższym okresie, należy przeprowadzić kontrolę działania zaworu bezpieczeństwa. Polega to na obróceniu pokrętła znajdującego się na górze zaworu bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Obrót pokrętła powinien spowodować wypłynięcie cieczy z zaworu bezpieczeństwa przez rurę wyrzutową. Po zwolnieniu pokrętła powinno ono wrócić do pozycji pierwotnej, zatrzymując wypływ cieczy. Jeżeli w chwili obrócenia pokrętła nie dojdzie do wypuszczenia cieczy, oznacza to, że zawór jest uszkodzony. W takim wypadku zawór należy wymienić na nowy, o tych samych parametrach.

11.5. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła

W sytuacjach awaryjnych, takich jak zagotowanie wody w kotle, nagły wyciek wody w instalacji, pęknięcie rur, grzejników, armatury oraz innych zagrożeń dla bezpiecznej eksploatacji kotła, należy postępować w następujący sposób:

 • przewietrzać w maksymalny możliwy sposób kotłownię,
 • nastawić minimalną temperaturę kotła i ograniczyć dopływ powietrza do komory spalania przez zamknięcie dopływów powietrza, można zasypać rozgrzane paliwo piaskiem w celu odcięcia powietrza spalania,
 • jeżeli ilość paliwa na to pozwala, wyłącznie przy asyście innej osoby dorosłej i zapewnionym przewietrzaniu kotłowni sprawnie usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika z przykrywką dbając o to, by nie poparzyć się i nie ulec zaczadzeniu, jednocześnie paliwo z popielnika usunąć na zewnątrz budynku. Zabrania się gasić paliwa w kotle oraz w pomieszczeniu – na zewnątrz można gasić wodą z odległości 3m małymi strumieniami wody,
 • po usunięciu paliwa otworzyć wszystkie drzwiczki kotła,
 • usunąć przyczynę awarii,
 • sprawdzić stopień napełnienia instalacji wodą i ewentualnie uzupełnić jej stan,
 • przystąpić do rozpalenia kotła.

Kotła na paliwo stałe nie można w trakcie spalania paliwa całkowicie wyłączyć. Nawet całkowite odcięcie powietrza do spalania (poprzez zamknięcie klapy lub wyłączenie wentylatora) nie spowoduje jego wygaśnięcia. Rozgrzane i rozżarzone paliwo będzie wydzielało ciepło i gazy powodując wzrost temperatury wody grzewczej. W przypadku braku odbioru ciepła przez instalację doprowadzić może do przegrzania kotła oraz instalacji, a w rezultacie do ich uszkodzenia.

Zabrania się uzupełniania czynnika grzewczego w czasie pracy kotła w przypadku stwierdzenia jej nadmiernego ubytku. Kontakt zimnej wody z rozgrzanym wymiennikiem jest niebezpieczny i grozi zniszczeniem kotła. 

11.6. Niewłaściwa praca kotła

 

Opis sytuacji

Możliwa przyczyna i ewentualne zalecenia

Wygasanie kotła w czasie pracy automatycznej

Zakłócenie to może powstać w wyniku zastosowania paliwa o niskiej kaloryczności bądź też w wyniku niewłaściwie ustawionych parametrów pracy (praca podajnika, przerwa podajnika, ciąg wentylatora). Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 95 C, aktywuje się zabezpieczenie STB i kocioł gaśnie.

Wygasanie kotła bezpośrednio po rozpaleniu

Paliwo o zbyt małej kaloryczności. Zmienić paliwo na zalecane

Zakleszczenie podajnika, brak napięcia na zaciskach silnika

Zakleszczenie może nastąpić poprzez podanie wraz z opałem kamienia, metalu itp. lub jeżeli do zasobnika dostała się woda. W takim przypadku wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić nakrętki podajnika, wyciągnąć motoreduktor wraz ze ślimakiem,

 

a następnie wyciągnąć przedmiot, który blokował podajnik. Silnik motoreduktora jest dodatkowo zabezpieczony wyłącznikiem termicznym. W przypadku zablokowania lub przeciążenia silnika następuje samoczynne rozłączenie zasilania.

Nadmierna temperatura kotła

Sprawdzić nastawę regulatora temperatury, nastawić żądaną temperaturę. Sprawdzić ilość wody w instalacji – gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody nie wolno dopuszczać do kotła zimnej wody – uzupełnianie wody może nastąpić dopiero po wystudzeniu kotła

 

Objawy

Możliwa przyczyna

Sposób usunięcia usterki

Nadmierne wydostawanie się dymu z kotła

Nieszczelne zamknięcie drzwiczek

Wyregulować zawiasy drzwiczek, wymienić zużyty sznur izolacyjny

 

Niedostateczny ciąg kominowy, zatkany przewód kominowy

Wyczyścić, udrożnić komin

 

Nieszczelność lub zwężenie w kominie, czopuchu, ewentualnie w połączeniu kotła z kominem, otwarte drzwiczki wyczystkowe

Usunąć nieszczelności

 

Inne urządzenia podłączone do tego samego przewodu kominowego

Zamontować kocioł w odpowiednim przewodzie kominowym

 

Zakończenie komina poniżej najwyższej kalenicy dachu

Dostosować komin do wymagań zawartych w punkcie 6.5

 

Złe wymiary komina

Doraźnie pomoże wyjęcie zawirowywaczy spalin z kotła

 

Zabrudzony wymiennik

Wyjąć zawirowywacze, oczyścić wymiennik spalin

Kocioł nie osiąga zadanej temperatury

Paliwo o zbyt małej kaloryczności

Zmienić paliwo na zalecane przez producenta

 

Zanieczyszczenie kanałów spalinowych lub wymiennika kotła

Należy wyczyścić kanały spalinowe i wymiennik

 

Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni

Zapewnić odpowiedni nawiew.

 

Spalanie nieodpowiedniego paliwa

Należy stosować odpowiednie paliwo

Nadmierny wzrost temperatury lub/i ciśnienia na kotle

Niedrożna instalacja

Sprawdzić czy zawory na instalacji są otwarte

 

Zamarznięcie naczynia przelewowego

Zaizolować naczynie przelewowe

powyżej zadanej temperatury

 

 

Pojawienie się wody w kotle

(pocenie się kotła) i/lub smoły

Utrzymywanie temperatury na kotle poniżej 60oC

Zwiększyć temperaturę zadaną na kotle

 

Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni

Zapewnić odpowiedni nawiew patrz pkt. 6.2

 

Spalanie wilgotnego paliwa

Należy stosować paliwo suche

 

Zainstalowany kocioł o zbyt dużej mocy

Nie napełniać całej komory załadowczej kotła paliwem. Zapewnić dodatkowy odbiór ciepła

 

Utrudniony przepływ spalin

Wyjąć zawirowywacze, otworzyć przepustnicę na czopuchu

Pojawienie się odgłosów bulgotania czy stukania w kotle

Zapowietrzony kocioł i instalacja

Odpowietrzyć instalację za pomocą zainstalowanych odpowietrzników, wygrzać kocioł przez podniesienie temperatury zadanej powyżej 70C

Zbyt duże zużycie paliwa

Nieprawidłowo dobrany kocioł do budynku

Wykonać audyt energetyczny budynku

 

Zbyt mała wartość opałowa paliwa

Dodać paliwo o większej wartości opałowej lub wymienić na paliwo o wymaganych parametrach

 

Niska sprawność kotła z powodu dużej straty kominowej, powstającej z przez silne zabrudzenia wymiennika

Wyczyścić wymiennik kotła

Dymienie z zasobnika

Słaby ciąg kominowy lub nieprawidłowa wentylacja

nawiewno/wywiewna w kotłowni

Zmierzyć ciąg kominowy, sprawdzić działanie wentylacji kotłowni

Na wymienniku osadza się dużo nagaru, tworzą się spieki

Paliwo słabej jakości/niezgodne z zaleceniami producenta

Dodać paliwo o większej wartości opałowej

 

Zbyt wilgotne paliwo

Zastosować paliwo o mniejszej wilgotności, przechowywać paliwo w ogrzewanym pomieszczeniu

Wyciek wody z popielnika

Zbyt niska nastawa temperatur w kotle

Podnieść temperaturę zadaną na kotle

 

 

Zainstalować zawór mieszający i załączyć ochronę powrotu

 

11.7. Prawidłowa eksploatacja i trwałość kotła

Praca przy niskich parametrach (poniżej 60C) powoduje „pocenie” tj. wykraplanie się na ścianach wymiennika pary wodnej zawartej w spalinach i powstanie silnie korozyjnych związków. W takich sytuacjach należy przynajmniej raz w tygodniu wygrzać kocioł tzn. zwiększyć temperaturę pracy do 80 – 85C, co pozwoli na jego osuszenie oraz wypalenie osadów smolistych i innych szkodliwych związków, które odkładają się na ściankach wymiennika.

Nie zaleca się ciągłej pracy kotła z mocą mniejszą niż połowa mocy znamionowej.

Czyszczenie kotła należy wykonywać regularnie, mimo że kocioł pracuje prawidłowo, ponieważ zwiększa to sprawność, wydajność, oszczędność paliwa i trwałość kotła.

Zabrania się podczas postoju pozostawiania sadzy w kotle. Pozostawiona sadza pochłania wilgoć z otoczenia powodując jego przyspieszoną korozję. Uszkodzeń powstałych w wyniku głębokiej korozji gwarancja nie obejmuje. 

W celu zapewnienia optymalnej pracy kotła przez cały okres eksploatacji producent wymaga, aby wyposażyć instalację c.o. w zasobnik buforowy oraz zawór mieszający, który odpowiednio sterowany spowoduje, że w trakcie pracy temperatura wody powracającej do kotła nie spadnie poniżej 55oC, a temperatura na instalacji grzewczej będzie mogła być dowolnie regulowana. Zagwarantuje to długoletnią żywotność kotła c.o. Pojemność zasobnika ciepła powinna być dobrana na podstawie normy PN-EN 303-5:2012 pkt. 4.4.6 Minimalna moc cieplna.

11.8. Likwidacja kotła po upływie żywotności

W celu utylizacji kotła należy:

zdemontować sterownik, wentylator, okablowanie i przekazać do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego, zgodnie z obowiązującym przepisami, pozostałe elementy kotła należy oddać do punktu skupu złomu stalowego.

11.9. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła

Kocioł DUO został zaprojektowany i wykonany wg obecnego stanu techniki zgodnie z uznaną praktyką inżynierską. Na etapie projektowania wyeliminowano zagrożenia związane z konstrukcją oraz wadliwym wykonaniem kotła. Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego kocioł i istnieje w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i warunków bezpiecznej eksploatacji kotła.

Ostrzeżenia oraz wymagania dla użytkownika:

 • związane z instalacją elektryczną:
  • przewody elektryczne oraz inne elementy instalacji elektrycznej powinny być zamontowane w odpowiedniej odległości od gorących elementów kotła oraz zabezpieczone przez ewentualnym zalaniem,
  • jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia,
  • wszystkie otwory przez które prowadzone są przewody powinny być wyposażone w przepust izolacyjny,
  • wszystkie metalowe części dostępne dla dotyku powinny być uziemione,
  • montaż, naprawa czy modernizacja elementów elektrycznych powinna być wykonana wyłącznie przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami zgodnie z przepisami,
  • czyszczenie i konserwacja kotła powinna być poprzedzona wyłączeniem urządzenia z gniazda elektrycznego,
  • niedozwolone jest ingerowanie w urządzenie regulatora oraz sposób podłączenia czy usytuowania elementów wyposażenia kotła pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej na urządzenie,

 

sterownik kotła należy podłączyć do sieci prądu przemiennego 230V, 50Hz poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdko elektryczne, uziemione (gniazdko z kołkiem uziemiającym) i zabezpieczone bezpiecznikiem 10A. Uziemienie kotła jest wymagane przepisami prawa. Producent zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, jakie mogą ponieść osoby lub przedmioty na skutek niewypełnienia obowiązku nałożonego przez ten przepis,

  • jeśli zachodzi konieczność stosowania przedłużacza, należy zastosować przedłużacz z kołkiem uziemiającym, jednogniazdowy z atestem. Gniazdo przedłużacza zabezpieczyć przed zalaniem wodą,
 • związane z instalacją grzewczą:
  • instalacja grzewcza współpracująca z urządzeniem grzewczym powinna być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów,
  • instalacja grzewcza, do której podłączony jest kocioł musi być uziemiona,
  • kocioł wraz z instalacją grzewczą powinien być zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia: w układzie otwartym w postaci naczynia wzbiorczego przelewowego, w układzie zamkniętym w postaci przeponowego naczynia wzbiorczego, zaworu BVTS o ciśnieniu otwarcia max 0,2 MPa i wbudowanej w kocioł wężownicy schładzającej do odprowadzania ciepła,
 • związane z codzienną obsługą, czyszczeniem i konserwacją kotła:
  • kocioł nie jest urządzeniem bezobsługowym, co oznacza, że Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami działania, regulacji oraz obsługi i konserwacji w celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z jego eksploatacją,
  • kocioł mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe po zapoznaniu się z instrukcją obsługi urządzenia,
  • osoby małoletnie, chore lub upośledzone nieposiadające dostatecznej świadomości istnienia określonych zagrożeń nie powinny mieć dostępu do pomieszczenia kotłowni,
  • w żadnym wypadku nie wolno wkładać rąk w głąb podajnika paliwa oraz mechanizm czyszczenia palnika,
  • w kotle nie należy spalać innych paliw niż wymienione w niniejszej instrukcji obsługi,
  • do rozpalania nie należy używać cieczy łatwopalnych,
  • podczas pracy kotła drzwiczki oraz otwory rewizyjne powinny być szczelnie zamknięte,
  • przed czyszczeniem i konserwacją należy wystudzić kocioł. Podczas prac związanych z uzupełnianiem paliwa, czyszczeniem i konserwacją należy używać rękawic ochronnych,
  • popiół należy usuwać do żaroodpornego pojemnika z pokrywką,

w przypadku usuwania żarzącego się popiołu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na niebezpieczeństwo poparzenia, zaprószenia ognia oraz emisji substancji szkodliwych do pomieszczenia kotłowni,

  • w przypadku przegrzania kotła tzn. pracy powyżej 95oC należy bezwzględnie odłączyć kocioł od sieci elektrycznej i zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej kotła i sterownika osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia lub producentowi.

12. Gwarancja producenta – warunki gwarancji

 • Rakoczy Stal Sp. z o.o. zwana dalej „Producentem” udziela użytkownikowi gwarancji na kocioł na zasadach określonych szczegółowo w niniejszym rozdziale oraz instrukcji obsługi kotła. 
 • Obowiązkiem użytkownika kotła jest wybór wariantu gwarancji i zarejestrowanie jej na stronie internetowej Producenta (www.rakoczy.pl/gwarancja) w terminie do 60 dni od daty zakupu oraz zapoznanie się ze wszystkimi warunkami gwarancji i zasadami prawidłowej eksploatacji kotła zawartymi w instrukcji obsługi. Obowiązek wyboru i zarejestrowania gwarancji spoczywa na użytkowniku kotła.
 • Warunkiem udzielenia gwarancji jest jej wybór i zarejestrowanie w terminie określonym w pkt. 2. Okres udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży kotła kupującemu (data na fakturze sprzedaży lub sprzedaży łącznie z montażem), potwierdzony wpisem w karcie gwarancyjnej, pieczęcią autoryzowanego dystrybutora lub instalatora oraz fakturą zakupu. Warunkiem ważności gwarancji jest posiadanie oryginału faktury sprzedaży. Okres gwarancji Producenta wynosi:
  • 5 lat (brak konieczności przeglądów gwarancyjnych),
  • lub 8 lat (wymagane płatne przeglądy w 1, 3, 5 i 7 roku użytkowania).
 • Warunkiem 8-letniej gwarancji jest wykonanie przeglądów wg pkt. 3 w trakcie użytkowania kotła, płatnych wg cennika aktualnego na dzień przeglądu oraz terminowego zastosowania się do zaleceń eksploatacji lub usunięcia nieprawidłowości w instalacji/kotłowni stwierdzonych podczas przeglądów lub pierwszego uruchomienia wykonanego przez Producenta. Niestosowanie się do zaleceń instrukcji, w szczególności opisanych w pkt. 10 niniejszych warunków gwarancji powoduje utratę gwarancji. W takim wypadku, Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonywania kolejnych płatnych przeglądów.
 • Przeglądy gwarancyjne mogą być wykonane wyłącznie przez autoryzowany serwis Producenta lub autoryzowanego w zakresie takich przeglądów instalatora. Aktualny cennik przeglądów gwarancyjnych znajduje się na stronie internetowej Producenta (www.rakoczy.pl/gwarancja). Ceny przeglądów gwarancyjnych obowiązują wg cennika aktualnego na dzień ich wykonania.
 • Wybór wariantu gwarancji (5 lub 8 lat) należy potwierdzić na karcie gwarancyjnej oraz podczas rejestracji gwarancji na stronie internetowej Producenta.
 • Gwarancja 5 lub 8 letnia dotyczy usterek spowodowanych wadą produktu i obejmuje: wymiennik i obudowę płaszcza wodnego kotła,
  • szczelność wymiennika kotła,
  • komorę spalania (z wyjątkiem zawirowywaczy, elementów ceramicznych, izolacyjnych, blaszanych ekranów zawieszonych).
 • Na wentylator, podajnik pelletu, palnik z system czyszczenia oraz przepustnicę palnika Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji.
 • Na elementy eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu takie jak: ceramika, zapalarka, izolacje, blaszane ekrany zawieszone w komorze spalania, śruby, nakrętki, rączki, sznur uszczelniający, zamknięcia drzwiczek, zawiasy i czyściki producent nie udziela gwarancji.
 • Gwarancja Producenta nie obejmuje sterownika elektronicznego. Sterownik podlega gwarancji producenta – firmy TECH. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące rozpatrywania reklamacji sterownika należy kierować do Działu Reklamacji TECH: tel. +48 33 875 93 80, e-mail: serwis@techsterowniki.pl
 • W przypadku wystąpienia w dostarczonym kotle usterek objętych gwarancją Producent zapewnia bezpłatną naprawę w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. 
 • Użytkownik traci prawo do gwarancji i bezpłatnych napraw w przypadku eksploatacji niezgodnej z niniejszą instrukcją obsługi, m.in. w przypadku:
  • pracy kotła w układzie zamkniętym bez zamontowanego urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła – bufora ciepła,
  • pracy kotła bez zamontowanego w instalacji trójdrogowego termostatycznego zaworu mieszającego,
  • niewłaściwej instalacji elektrycznej (brak uziemienia w gnieździe elektrycznym),
  • niewłaściwej instalacji kominowej mającej wpływ na wymagany ciąg kominowy,
  • niewłaściwego użytkowania i przechowywania, zawilgoconej kotłowni, braku wentylacji nawiewnej i wywiewnej,
  • braku czyszczenia w okresie grzewczym,
  • stosowania niewłaściwego opału, innego niż podano w instrukcji,
  • stosowania opału o zbyt dużej wilgotności (max. wilgotność 11%),
  • przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia pracy kotła 0,2 MPa (2 bary),
  • przekroczenia maksymalnej temperatury pracy kotła 95oC,
  • pracy kotła poniżej minimalnej temperatury dopuszczalnej 60oC,
  • nieprzestrzegania odpowiednich przepisów i norm oraz zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji podczas instalowania i eksploatacji kotła,
  • napraw lub przeróbek kotła wykonanych przez osoby nieuprawnione przez Producenta.
 • Gwarancja nie obejmuje:    
  • uszkodzenia sterownika elektronicznego spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi,   

uszkodzeń czujników temperatury,    

  • uszkodzeń mechanicznych,    
  • skraplania wody i smoły w kotle jak i w kanale kominowym,
  • głębokiej korozji kotła powstałej na skutek niewłaściwej eksploatacji lub stosowania niewłaściwego paliwa.   
 • Nieważna jest gwarancja niezarejestrowana, bez faktury sprzedaży i karty gwarancyjnej z wpisaną datą sprzedaży, pieczęcią i podpisem autoryzowanego dystrybutora lub instalatora oraz bez podpisu Użytkownika kotła. 
 • Do bezpłatnego wykonania napraw w ramach gwarancji upoważnia wyłącznie zarejestrowana na stronie internetowej Producenta gwarancja oraz posiadanie faktury sprzedaży.
 • W przypadku stwierdzenia niesłusznej reklamacji, koszt delegacji i dojazdu pracownika serwisu gwarancyjnego będzie pokrywał reklamujący.
 • Producent zastrzega sobie prawo do decyzji, czy dana część kotła będzie naprawiana czy wymieniana, a także o sposobie i miejscu naprawy.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
 • Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie na kotły zamontowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Gwarancja obowiązuje wyłącznie na produkty zakupione od autoryzowanych dystrybutorów oraz instalatorów Producenta, których lista znajduje się na stronie internetowej www.rakoczy.pl
 • Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi lub niezgodności towaru z umową.
 • Pierwsze uruchomienie kotła wykonane przez Instalatorów kotła lub autoryzowanych serwisantów nie jest traktowane jako przegląd i stanowi czynność nieobowiązkową względem gwarancji, pomocniczą dla Użytkownika kotła w prawidłowej eksploatacji urządzeń.
 • Awarie kotła należy zgłaszać u Producenta: pod nr tel. 726-505-025 (pn. – pt. od 8.00 do 16.00), drogą elektroniczną na adres: serwis@rakoczy.pl lub poprzez formularz zgłoszenia awarii na stronie internetowej www.rakoczy.pl/serwis 

Zgłoszenia serwisowego można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej:

www.rakoczy.pl/serwis

Zgłoszenia serwisowego można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej:

www.rakoczy.pl/serwis

13. Protokół pierwszego uruchomienia kotła

Wykonanie pierwszego uruchomienia kotła jest czynnością nieobowiązkową, ale zalecaną. W zakres pierwszego uruchomienia kotła wchodzi szereg czynności mających wpływ na jego późniejsze sprawne i optymalne działanie, a jego Użytkownik zostaje gruntownie przeszkolony z obsługi kotła i sterownika, czyszczenia i konserwacji kotła oraz stosowania odpowiedniego paliwa.

 

Data wykonania pierwszego uruchomienia:

 

 

Wykonał: 

serwis

Rakoczy Stal        

autoryzowany instalator 

Model i moc kotła:

 

 

Numer seryjny:

 

 

1. Dane dotyczące obiektu

Powierzchnia użytkowa domu [m]:

 

Parametry izolacji termicznej obiektu:

 

Typ i stan techniczny stolarki okiennej

(ew. współczynnik przenikania ciepła U):

 

Wymiary kotłowni [m]:

 

 

Wymiary kanału nawiewnego axb [cm]:

 

 

Wymiary kanału wywiewnego axb [cm]:

 

 

Wysokość komina H [m]:

 

 

Wysokość komina ponad kalenicę dachu [cm]:

 

 

Średnica komina [cm]:

 

 

Długość czopucha [cm]:

 

 

Czy występują zwężenia lub załamania na kominie?

tak               

nie

Czy występują nieszczelności na kominie?

tak               

nie

Materiał komina:

 

 

Ile wynosi ciąg kominowy? [Pa]:

 

Odległość motoreduktora od ściany [cm]:

 
 • Zabezpieczenia instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia układ otwarty

W jaki sposób naczynie przelewowe zabezpieczone jest przez zamarznięciem?

Średnica rury wzbiorczej [mm]:

 

W jakiej odległości od kotła znajduje się rura wzbiorcza?

 
 • Zabezpieczenia instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia – układ zamknięty

Gdzie znajduje się zawór bezpieczeństwa? 

 

 

Ile wynosi ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa?

 

 

Pojemność naczynia przeponowego

 

 

Czy zamontowany jest zawór schładzający DBV1?

tak               

nie

 • Czy istnieje tzw. „ochrona powrotu”?

Zawór czterodrogowy z siłownikiem                 

tak               

nie

Zawór czterodrogowy nastawiany ręcznie         

tak               

nie

Zawór trójdrogowy termostatyczny (nastawa min. 55oC)

tak               

nie

 • Czynności poprzedzające uruchomienie kotła

Sprawdzić szczelność połączenia kotła z kominem

 

 

 

 

wykonano

Sprawdzić szczelność połączenia kotła z instalacją c.o.

wykonano

Sprawdzić prawidłowość podłączenia urządzeń i czujników do sterownika

wykonano

W pracy ręcznej sterownika sprawdzić załączanie; podajnika, wentylatora, pomp i klapki

wykonano

 • Parametry pracy kotła

Rodzaj paliwa:

 

Temperatura zadana c.o.:

 

Temperatura zadana c.w.u.:

 

Tryb pracy pomp:

 

Współczynnik podawania:

 

Współczynnik wentylatora: 

 
 • Rozpalanie

Rozpalić w kotle zgodnie z instrukcją obsługi

wykonano

W menu sterownika ustawić zastosowany rodzaj paliwa

wykonano

Wstępna regulacja ustawień parametrów pracy kotła tj. współczynnik podawania i wentylatora 

wykonano

Potwierdzenie wykonania pierwszego uruchomienia kotła

Model i moc kotła

 

Numer seryjny: 

 

Imię i nazwisko Użytkownika kotła

 

Potwierdzam, że zostałem przeszkolony w zakresie:

 • prawidłowej obsługi kotła
 • obsługi sterownika
 • czyszczenia i konserwacji kotła
 • stosowania odpowiedniej jakości paliwa

 

 

………………………………………………........................

 

 

………………………………………………........................

 

 

………………………………………………........................

 

…………………………………………………

Data i podpis Użytkownika kotła

Dane (nazwa firmy, adres lub nip) i podpis autoryzowanego instalatora lub serwisanta

Pierwsze uruchomienie kotła jest usługą płatną wg cennika dostępnego na stronie:

www.rakoczy.pl/gwarancja

14. Karta przeglądów gwarancyjnych i napraw

Data

Zakres przeprowadzonych czynności konserwacyjnych lub napraw, informacje dla użytkownika

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

1)

   

2)

   

3)

   

4)

   

5)

   

6)

   

7)

   

KARTA GWARANCYJNA

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybór kotła marki Rakoczy. Gwarantujemy brak usterek spowodowanych wadą produktu zgodnie z warunkami gwarancji w wybranym okresie czasu:

5 lat 8 lat (wymagane przeglądy gwarancyjne w 1, 3, 5 i 7 roku)

Potwierdzenie sprzedaży

Model i moc kotła:

 

Pieczęć i podpis autoryzowanego dystrybutora lub instalatora:

 

Numer seryjny:

 

 

Data sprzedaży/sprzedaży z montażem:

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję szczegółowe warunki gwarancji oraz zasady prawidłowej eksploatacji kotła zawartej w instrukcji obsługi.

15. Karta gwarancyjna

…………………………………………………… 

czytelny podpis

użytkownika kotła

Zarejestruj gwarancję!

Gwarancja ważna wyłącznie po zarejestrowaniu 

www.rakoczy.pl/gwarancja

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2020

Polecane

pixelpixelpixelpixelpixel