Rakoczy Hotter - Instrukcja obsługi

2020-01-29
Rakoczy Hotter - Instrukcja obsługi

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFIRMITY EU

Nr (No): 1/19

Rakoczy Stal Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola, Polska (Poland)

 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Declears with all responsibility, that the product:

Kocioł c.o. na paliwa stałe Hotter o mocach 10 kW – 20 kW

Solid fuel boiler Hotter 10 kW – 20 kW jest zgodny z następującymi dyrektywami: is in conformity with the following directives:

Dyrektywa / Directive MD 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa / Directive EMC 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej Dyrektywa / Directive LVD 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa

 

oraz niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi: and that the following relevant standards:

PN – EN 303-5:2012

PN – EN 60335-1: 2012 Wyrób oznaczono znakiem:

Product has been marked: PN – EN 60335-2-102:2006

 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE:

Two last digits of the year of marking CE:

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przechowywania dokumentacji technicznej:

Name of the person authorised to compile the technical documentation:

 

Stalowa Wola, 01.04.2019 r.

miejsce i data wystawienia / place and date of issue prezes zarządu /chairman of the boardSzanowny Kliencie,

dziękujemy za wybór nowoczesnego, ekologicznego kotła na paliwo stałe. Nabyłeś produkt, który osiąga najwyższe parametry energetyczne i ekologiczne, zapewnia czyste spalanie w tradycyjnej technologii ręcznego załadunku paliwa. Małe gabaryty kotła, duża komora załadowcza, automatyczny proces sterowania i osiągnięcie 5 najwyższej klasy czystości spalin dla paliwa węglowego to wyjątkowe zalety kotła Hotter. Dokładne i czyste spalanie możliwe jest dzięki technologii zgazowania paliwa z zastosowaniem wentylatora wyciągowego. Ponadto przy zastosowaniu wentylatora i wytworzeniu podciśnienia w komorze spalania ograniczyliśmy problem wydostawania się dymu do kotłowni w trakcie rozpalania zimnego kotła. Nasza firma nieustannie pracuje nad doskonaleniem wyrobów, szczególny nacisk kładąc na jakość i osiąganie najlepszych parametrów emisyjnych oraz energetycznych.

Zapoznanie się z niniejszą instrukcją jest obowiązkowe przed przystąpieniem do eksploatacji kotła.

Życzymy zadowolenia z kotła naszej produkcji, przyjaznego i solidnego ciepła dla Twojego domu.

Rakoczy Stal Sp. z o.o.

Dwa warianty gwarancji do wyboru 5 / 8 lat

Uwaga! Gwarancja jest ważna wyłącznie po zarejestrowaniu. Karta gwarancyjna znajduję się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi.

Wypełnij formularz na stronie internetowej:

www.rakoczy.pl/gwarancja

 

Spis treści

 

 1. Informacje ogólne ............................................................................................................ 5

 2. Opis techniczny................................................................................................................. 6

 3. Dane techniczne ............................................................................................................... 7

 4. Budowa kotła .................................................................................................................... 8

 5. Wymiary ........................................................................................................................... 9

 6. Elementy wyposażenia ................................................................................................... 10

 7. Montaż kotła .................................................................................................................. 10

  1. Dostawa kotła ....................................................................................................... 10

  2. Wytyczne dotyczące kotłowni ............................................................................... 11

  3. Ustawienie kotła ................................................................................................... 12

  4. Sterownik i wentylator .......................................................................................... 13

  5. Podłączenie kotła do komina ................................................................................ 13

  6. Podłączenie kotła do instalacji grzewczej.............................................................. 14

   1. Wymagania dotyczące zabezpieczeń instalacji w układzie otwartym ............. 15

   2. Podłączenie kotła w układzie zamkniętym ...................................................... 16

 8. Obsługa kotła .................................................................................................................. 18

  1. Napełnienie instalacji ............................................................................................ 18

  2. Paliwo .................................................................................................................... 19

  3. Uruchomienie kotła ............................................................................................... 20

  4. Ustawienie przepustnic powietrza ........................................................................ 20

  5. Uzupełnianie paliwa .............................................................................................. 21

  6. Czyszczenie i konserwacja ..................................................................................... 22

  7. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła ........................................................................ 27

  8. Niewłaściwa praca kotła ........................................................................................ 28

  9. Prawidłowa eksploatacja i trwałość kotła ............................................................. 29

  10. Likwidacja kotła po upływie żywotności................................................................ 31

  11. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotła ................................................................ 31

 9. Gwarancja producenta – warunki gwarancji .................................................................. 33

 10. Protokół pierwszego uruchomienia kotła ....................................................................... 36

 11. Karta przeglądów gwarancyjnych i napraw .................................................................... 39 12. Karta gwarancyjna .......................................................................................................... 40

 

1. Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja stanowi istotną i zarazem nieodłączną cześć produktu. Należy ją starannie przechowywać wraz z kotłem, któremu powinna towarzyszyć nawet w przypadku przekazania go innemu użytkownikowi oraz w sytuacji zamontowania kotła w innym miejscu przy innej instalacji.

Przed przystąpieniem do instalowania i uruchomienia kotła należy zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu. Informacje zawarte w poniższej instrukcji umożliwiają Państwu bezpieczną, ekonomiczną i długoletnią eksploatację nowo zakupionego kotła.

Karta gwarancyjna jest integralną częścią niniejszej instrukcji i należy ją przechowywać wraz z dowodem zakupu do użytku w przyszłości.

Kocioł Hotter z dolnym spalaniem przeznaczony jest do ogrzewania domów jednorodzinnych, małych pawilonów handlowych i usługowych. Przy współpracy z zasobnikiem c.w.u. służyć może do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Kocioł ten nie posiada funkcji ogrzewania pomieszczenia, w którym jest usytuowany.

Kocioł Hotter ze względu wielkość mocy cieplnej i parametry pracy nie wymaga odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (to kocioł niskotemperaturowy, w których temperatura wody nie przekracza 100oC, a maksymalne ciśnienie robocze 2 barów).

Najważniejsze informacje zawarte w instrukcji opatrzone są symbolami, które zostały objaśnione poniżej:

Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo! Oznacza, że może dojść do uszkodzenia ciała, a w szczególnych przypadkach zagrożone może być życie!

Informacje bardzo istotne dla prawidłowego użytkowania i eksploatacji kotła

Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian wprowadzanych w ramach technicznego udoskonalania produktu.

2. Opis techniczny

 

Kocioł Hotter wykonany jest jako stalowy, spawany z rusztem żeliwnym i wbudowaną instalacją ceramiki do zgazowywania i spalania gazów lotnych z wykorzystaniem powietrza wtórnego.

Wymiennik ciepła kotła wykonany jest ze stali do budowy kotłów zgodnej z EN 303-5:2012, gat. S235JR o grubości 6 mm. W dolnej części komory spalania usytuowany jest tradycyjny ruszt żeliwny.

Do płaszcza zewnętrznego z przodu kotła zamontowane są środkowe drzwiczki zasypowe, dolne drzwiczki popielnikowe, w których znajduje się przepustnica powietrza pierwotnego, natomiast w górnej części znajdują się drzwiczki wyczystkowe z dostępem do wyjmowanych zawirowywaczy spalin. Przepustnice regulacji powietrza wtórnego znajdują się na dole po obu stronach kotła. W dolnej części tylnej ściany kotła zamontowany jest króciec wody powracającej z instalacji, a u góry z tyłu kotła znajduje się króciec zasilający instalację grzewczą. Z tyłu kotła w górnej jego części znajduję się mufka, w której należy zainstalować wężownicę schładzającą w przypadku instalacji w układzie zamkniętym.

W kotle następuje proces zgazowywania paliwa tzn. w komorze wstępnego spalania następuje częściowe (wstępne) spalanie, które ma na celu osiągnięcie wysokiej temperatury i odgazowanie paliwa, następnie gazy palne w dyszy żaroodpornej mieszają się z podgrzanym do wysokiej temperatury powietrzem wtórnym i taka mieszanka gazów jest spalana w dopalającym pionowym kanale żaroodpornym. Odgazowanie paliwa następuje przez utrzymywanie warstwy żaru przy dyszy głównej.

Spaliny z kotła odprowadzane są do komina przez czopuch zlokalizowany na górnej ścianie kotła. Płaszcz wodny kotła izolowany jest wełną mineralną i osłonięty obudową.

 

3. Dane techniczne 

Tab. 1. Dane techniczne kotłów Hotter

 

Moc cieplna nominalna

kW

10

15

20

Klasa kotła

klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012

 

Paliwo wg normy

PN – EN 303-5:2012

węgiel kamienny typ 31.2

 

Maksymalna sprawność cieplna

%

88,3-89,5

 

Masa kotła

kg

272

312

355

Minimalna temperatura zasilania

oC

55

 

Maks. temp. wody wylotowej c.o.

oC

95

 

Temperatura spalin przy nominalnej mocy kotła

oC

140-150

 

Strumień masy spalin przy normalnej mocy

g/s

10,2-13,7

 

Pojemność wodna

m3

55

70

84

Pojemność komory załadowczej

dm3

22

30

40

Wymagany ciąg kominowy

mbar

0,2

 

Zakres nastaw regulatora temperatury

oC

45-80

 

Maksymalne ciśnienie pracy kotła

bar

2

 

Czas spalania węgla przy mocy nominalnej

h

4-5

 

Klasa efektywności energetycznej

 

C

 

Maksymalny pobór energii elektrycznej

W

80

 

Pobór mocy przez sterownik

W

5

 

Pobór mocy przez wentylator

W

75

 

 

4. Budowa kotła

 

Rys. 1. Schematyczny przekrój poglądowy kotła Hotter

 

Średnice muf [cal]

Przeznaczenie króćca

M1

1/2

zawór bezpieczeństwa

M2

1/2

zawór schładzający DBV1

M3

2

wężownica schładzająca

M4

6/4

zasilanie instalacji

M5

1/2

zawór spustowy

M6

6/4

powrót z instalacji

 1. Pojemnik na popiół

 2. Przepustnica powietrza pierwotnego

 3. Ruszt żeliwny

 4. Dysza żaroodporna

 5. Komora załadunkowa

 6. Zawirowywacze

 7. Korpus kotła

 8. Wyczystka czopucha

 9. Sterownik

 10. Czopuch

 11. Wentylator wyciągowy

drzwi izolowane wermikulitem płaszcz wodny

obieg spalin

Rys. 2. Opis króćców

 

5. Wymiary

Rys. 3. Wymiary kotła Hotter

 

Moc cieplna nominalna

10kW

15 kW

20 kW

 

Sk

400

400

400

S1

54

54

64

S2

335

335

324

S3

54

54

70

S4

94

94

70

S5

72

72

73

S6

180

180

225

Hw

1240

1254

1320

Hk

1360

1380

1440

H1

1310

1330

1400

H2

1200

1220

1290

H3

86

87

87

H4

108

108

65

L

780

880

940

L1

185

187

160

L2

590

700

780

L3

490

600

670

L4

124

124

225 

6. Elementy wyposażeniaKocioł Hotter posiada następujące elementy wyposażenia:

 • szczotka,

 • zawirowywacze,

 • instrukcja obsługi sterownika,

 • zestaw czyścików (łopatka, haczyk, wycior, wieszak),

 • instrukcja obsługi kotła,

 • komplet czujników, przewodów elektrycznych,

 • przedłużka czopucha,

 • stopki do poziomowania kotła,

 • zawór spustowy,

 • zawór bezpieczeństwa.

 

7. Montaż kotła

Montaż, pierwsze uruchomienie i ustawienia kotła powinny być wykonywane zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz z niniejszą instrukcją i wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Niewłaściwie zainstalowany kocioł może spowodować szkody w stosunku do ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Przed przystąpieniem do instalacji kotła należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i montażu.

7.1. Dostawa kotła

Kocioł Hotter dostarczany jest w pozycji pionowej, przykręcony do palet w stanie zmontowanym. Po otrzymaniu należy sprawdzić stan techniczny kotła oraz kompletność wyposażenia. Opakowanie należy usunąć, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i zwierząt, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

7.2. Wytyczne dotyczące kotłowni

Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest kocioł powinno spełniać wymagania obowiązujących przepisów m.in.:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

 • Polska Norma PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

Kotłownia na paliwa stałe powinna spełniać następujące wymagania:

 • kocioł powinien być zlokalizowany możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, w piwnicy lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń,

 • podłoga kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych,

 • drzwi kotłowni powinny się otwierać zgodnie z drogą ewakuacyjną tj. na zewnątrz,

 • pomieszczenie kotłowni musi posiadać odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną w celu zapewnienia prawidłowej pracy kotła oraz bezpieczeństwa użytkowników (zagrożenie zaczadzeniem). 

Do tego celu służą: Rys. 4. Ustawienie kotła w kotłowni

 1. kanał nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 200 cm2 (dla mocy do 25 kW), a dla kotłowni powyżej

  1. kW przekrój kanału nawiewnego nie powinien być mniejszy niż 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niż 20x20cm,

 2. kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej z otworem wylotowym pod stropem kotłowni o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm, a dla kotłowni powyżej

  1. kW przekrój nie powinien być mniejszy niż 50% powierzchni przekroju komina.

  2. Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej w pomieszczeniu kotłowni jest niedopuszczalne.

7.3. Ustawienie kotła

Kocioł nie wymaga fundamentu i dopuszcza się jego bezpośrednie ustawienie na posadzce o wytrzymałości właściwej dla wagi kotła i pod warunkiem braku niebezpieczeństwa napływu wód gruntowych. Podłoże, na którym stoi kocioł powinno być niepalne, dokładnie wypoziomowane, a wytrzymałość stropu i podłogi powinna być odpowiednia dla masy kotła.

Kocioł powinien być tak ustawiony, aby Rys. 5. Ustawienie kotła w kotłowni zapewniony był dostęp do niego ze wszystkich stron oraz aby otaczające kocioł ściany nie utrudniały zasypu paliwa, oczyszczenia paleniska i popielnika, czyszczenia kanałów spalinowych (rys. 5).

Zalecane odległości kotła od ścian:

 1. - nie mniej niż 1,0 m

 2. - nie mniej niż 0,5 m

 3. - nie więcej niż 1,0 m

 4. Instalacja kotła w pomieszczeniu zawilgoconym ma destrukcyjny wpływ na jego żywotność, doprowadzając w krótkim czasie do jego zniszczenia.

Na kotle lub w jego pobliżu nie wolno przechowywać przedmiotów i materiałów łatwopalnych.

 

Bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych:

 • podczas instalacji oraz użytkowania kotła musi być zachowana 200 mm odległość od materiałów średnio palnych,

 • podczas instalacji oraz użytkowania kotła musi być zachowana 400 mm odległość od materiałów szczególnie łatwopalnych C3 (papier, drewno, plastik, itp.),

 • jeśli zapalność materiałów jest bardzo duża odległości muszą zostać podwojone.

Tab. 2. Klasy palności

 

A

niepalne (materiały: piaskowiec, beton, cegły, tynk wykonany z materiału niepalnego, kafelki ceramiczne, granit)

B

trudno palne (materiały: podłoże cementowo-drewniane, włókno szklane)

C1

trudno palne (materiały: drewno bukowe, drewno dębowe, sklejka)

C2

średnio palne (materiały: drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno świerkowe, korek, gumowe podłoże)

C3

łatwo palne (materiały: asfalt, celuloid, poliuretan, polistyren, plastik, PVC)

 

7.4. Sterownik i wentylator

 

Kocioł Hotter poprzez elektroniczny sterownik ST-880 oraz wentylator wyciągowy spalin, kontroluje zaprogramowany przez użytkownika proces spalania. Wentylator wyciągowy dokładnie reguluje proces spalania opału, przy czym znacznie ogranicza wydobywanie się dymu z kotła podczas ewentualnego otwierania drzwiczek w trakcie palenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi oraz montażu sterownika i wentylatora dołączona jest do tych urządzeń.

 

7.5. Podłączenie kotła do komina

 

Wymagania dotyczące wykonania kominów określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w Polskich Normach dotyczących kominów.

Zgodnie z w/w przepisami kotły grzewcze na paliwa stałe mogą być podłączone wyłącznie do własnego samodzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14m lub średnicę 0,15m. Komin powinien być wyposażony w otwór rewizyjny zamykany szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych także w układ odprowadzania skroplin.

Minimalny przekrój komina nie powinien być mniejszy od przekroju czopucha.

Kanał wylotowy spalin (czopuch) należy podłączyć do komina za pomocą przedłużki dodawanej w zestawie z kotłem, którą należy szczelnie nasadzić na kanał wylotu spalin z kotła, osadzić w kominie oraz dokładnie uszczelnić. Przewód ten powinien lekko wznosić się ku górze w kierunku komina, a jego długość nie powinna przekraczać 0,5 m.

Zastosowanie kolan, czy innych kształtek powodujących dodatkowe opory przepływu spalin przez kanał czopucha jest niedopuszczalne.

Przewód kominowy powinien być wykonany z materiałów odpornych na destrukcyjne działanie spalin mokrych (posiadających aprobatę techniczną dopuszczającą je do tego celu). Istniejące przewody kominowe nieodporne na działanie spalin mokrych należy zabezpieczyć wkładem ze stali kwasoodpornej.

Wylot komina powinien być wyprowadzony min. 0,6 m ponad kalenicę dachu, celem eliminacji ciągu wstecznego powodowanego silnymi wiatrami.

Nagłe porywy wiatru powodują wzrost podciśnienia w kominie, zakłócając proces spalania. Konsekwencją tego jest przekraczanie temperatury zadanej na kotle, a co za tym idzie strat opału. W takich sytuacjach producent zaleca montaż regulatora ciągu kominowego.

7.6. Podłączenie kotła do instalacji grzewczej

Kotły Hotter dopuszczone są do montażu w układzie otwartym oraz zamkniętym, pracować mogą w instalacjach pompowych i grawitacyjnych, połączonych z zasobnikiem ciepła. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury.

Kocioł z instalacją c.o. podłączyć należy za pomocą złączy śrubowych rozłącznych (tzw. kryz lub śrubunków), nie należy natomiast stosować połączeń nierozłącznych (np. spawanych).

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zły dobór wielkości kotła do ogrzewanego budynku. Kocioł Hotter nie jest przewidziany do stałej pracy z mocą poniżej 40% mocy nominalnej. Nadmiar ciepła z kotła można odprowadzić do zasobnika wody, w tym także wody użytkowej.

 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania kotła grzewczego na paliwa stałe jest jego właściwy dobór. Wielkość kotła (tj. jego moc) musi być dopasowana do wielkości ogrzewanego obiektu, w szczególności jego zapotrzebowania cieplnego, mocy instalacji i urządzeń odbierających ciepło. Kocioł powinien powinny być eksploatowany ze zbiornikiem ́ akumulacyjnym - zasobnikiem ciepła, który gromadzi nadmiar ciepła wytworzony przez kocioł. W celu zachowania najefektywniejszych parametrów pracy kocioł wymaga stałego połączenia z minimum jednym zasobnikiem ciepła. Wyliczenie pojemności zasobnika należy przeprowadzić po określeniu przez użytkownika zapotrzebowania cieplnego budynku, zgodnie z pkt. 4.4.6 normy PN-EN 303-5:2012, wg której minimalna pojemność zasobnika wynosi 300 l (więcej w pkt. 8.9. Prawidłowa eksploatacja i trwałość kotła, str. 28).

Kocioł o zbyt małej mocy nie zapewni szybkiego nagrzewania wody i pomieszczeń do oczekiwanej temperatury, natomiast dobór kotła o zbyt dużej mocy grzewczej (przewymiarowanie), może spowodować złe warunki spalania paliwa oraz brak możliwości odbioru ciepła. Złe dobranie urządzeń i parametrów pracy może się objawiać podwyższonym wytrącaniem substancji smolistych i kwasów, tzw. smołowaniem kotła, „poceniem się” wewnętrznych powierzchni kotła oraz zanieczyszczeniem przewodu dymowego, co w efekcie znacznie skraca żywotność kotła i uszkadza komin.

Kocioł zamontować można w układzie otwartym oraz zamkniętym, zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących przepisów kraju przeznaczenia.

7.6.1. Wymagania dotyczące zabezpieczeń instalacji w układzie otwartym


Instalacja c.o. musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego”. Przykładowe schematy instalacji zostały zamieszczone w instrukcji.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno składać się z poniższych urządzeń oraz osprzętu:

 • naczynie wzbiorcze montowane w najwyższym punkcie instalacji, powinno posiadać objętość co najmniej 4% objętości wody znajdującej się w instalacji,

 • rury zabezpieczające: rura bezpieczeństwa + rura wzbiorcza (o średnicy min. 25 mm),

 • rura przelewowa, • rura odpowietrzająca,

 • rura sygnalizacyjna.

Na w/w rurach (z wyjątkiem sygnalizacyjnej) nie wolno instalować żadnych zaworów, a naczynie wzbiorcze wraz z osprzętem należy zabezpieczyć przed zamarznięciem. Instalacja c.o. powinna zapewnić w sytuacjach awaryjnych (np. brak prądu, awaria pompy obiegowej, awaria miarkownika lub sterownika elektronicznego) odbiór ciepła z kotła, tak aby nie uległ on przegrzaniu. W pobliżu kotła zaleca się zainstalowanie manometru i zaworu bezpieczeństwa.

Rys. 6. Schemat poglądowy1 zabezpieczenia kotła Hotter w układzie otwartym

 

Obowiązkiem instalatora jest zastosowanie rozwiązań, które w sytuacjach awaryjnych (brak prądu, awaria pompy bądź sterownika) zapewnią odbiór ciepła z kotła. Takim rozwiązaniem może być na przykład zastosowanie zaworu schładzającego typu BVTS i wężownicy schładzającej.

 

Producent nie odpowiada i nie obejmuje gwarancją usterek powstałych na skutek zainstalowania kotła niezgodnie z przepisami oraz niniejszą instrukcją obsługi, montażu i eksploatacji.

7.6.2. Podłączenie kotła w układzie zamkniętym

Kocioł zamontowany w układzie zamkniętym zabezpieczyć należy zgodnie z Polską Normą PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

Do urządzeń zabezpieczających instalację w układzie zamkniętym należą:

 • zawór bezpieczeństwa,

 • przeponowe naczynie wzbiorcze o odpowiedniej pojemności.

Uwaga! Producent w celu zachowania bezpieczeństwa zabrania montażu zaworów bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia większym niż: 2,0 bary (0,2 MPa). Dodatkowo warunkiem montażu kotła na paliwa stałe w układzie zamkniętym jest zastosowanie zaworu BVTS i wężownicy schładzającej do odprowadzania ciepła nadmiarowego. Przed instalacją zaworu BVTS należy zapoznać się z instrukcją montażu i użytkowania dołączoną do opakowania w/w urządzenia.

Producent wymaga zastosowania zaworu termostatycznego BVTS i wężownicy schładzającej. Instalacji może dokonać wyłącznie osoba wykwalifikowana.

Nie należy stosować zaworu schładzającego w obiektach, w których instalacja wodociągowa jest zasilana hydroforem. W takich systemach instalacji występuje możliwość równoczesnego zaniku zasilania energią elektryczną pompy hydroforowej i pompy obiegowej instalacji grzewczej, co grozi przegrzaniem kotła bez możliwości jego awaryjnego wychłodzenia.

Należy pamiętać, że woda odprowadzana z kotła posiada wysoką temperaturę bliską 100°C, dlatego też instalacja kanalizacyjna do której będzie odprowadzana koniecznie musi być odpowiednio do tego celu przygotowana i zabezpieczona.

Praca kotła w układzie zamkniętym bez zamontowanego urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła zagraża zdrowiu i życiu jego użytkowników, powoduje także utratę gwarancji.

 

Rys. 7. Schemat poglądowy2 zabezpieczenia kotła Hotter w układzie zamkniętym

Kocioł na paliwa stałe nie jest urządzeniem bezobsługowym co oznacza, że Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami działania, regulacji oraz obsługi i konserwacji w celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z jego eksploatacją.

Kocioł mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe. Dzieci oraz osoby chore nieposiadające dostatecznej świadomości istnienia określonych zagrożeń nie powinny mieć dostępu do pomieszczenia kotłowni. 

Eksploatacja kotła Hotter winna odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zalecanymi parametrami pracy. Obsługa kotła ogranicza się do rozpalania, okresowego uzupełniania paliwa, odpopielania, sprawdzania poprawności pracy kotła oraz okresowego czyszczenia i konserwacji.

8.1. Napełnienie instalacji

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy napełnić całą instalację wodą. Jakość wody ma duży wpływ na żywotność kotła i całej instalacji grzewczej. Woda o nieodpowiednich parametrach powoduje osadzanie kamienia kotłowego zmniejszając sprawność urządzenia grzewczego, przyspiesza również korozję całej instalacji grzewczej. Woda do napełniania instalacji powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607, przy czym dla kotłowni do 25 kW dopuszcza się korzystanie bezpośrednio z wody wodociągowej.

Napełnienie kotła i całej instalacji grzewczej należy prowadzić powoli, aby jednocześnie zapewnić jej odpowietrzenie. W celu sprawdzenia czy instalacja została napełniona prawidłowo należy otworzyć na kilkanaście sekund zawór na rurze sygnalizacyjnej naczynia przelewowego. Nieprzerwany wypływ wody z rury sygnalizacyjnej świadczy o całkowitym napełnieniu instalacji.

Napełnianie i uzupełnianie wody powinno być realizowane przez zawór spustowy kotła za pomocą elastycznego węża, który po napełnieniu instalacji i zamknięciu zaworu odcinającego należy odłączyć.

Zabronione jest uzupełnianie wody w kotle w czasie jego pracy, zwłaszcza gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ można w ten sposób spowodować jego uszkodzenie lub pęknięcie.

8.2. Paliwo

Paliwem podstawowym i zalecanym dla kotłów Hotter jest węgiel kamienny typ 31.2 o uziarnieniu 5-25 mm.

Palenie mokrym paliwem drastycznie obniża sprawność kotła oraz zmniejsza jego żywotność.

Przy zastosowaniu paliw o parametrach odbiegających od zalecanych przez producenta, należy się liczyć z obniżeniem mocy kotła, jego stałopalności i sprawności oraz koniecznością częstszego czyszczenia a w skrajnych przypadkach szybszym zużyciem wymiennika. W przypadku zastosowania zastępczo drewna nie jest możliwe używanie drewna mokrego, w szczególności o wilgotności powyżej 20%, gdyż spalanie będzie nieefektywne a proces zgazowywania nie będzie następował.

Zabrania się spalania w kotle: śmieci, odpadów, cieczy łatwopalnych i tworzyw sztucznych.

8.3. Uruchomienie kotła

Przed przystąpieniem do rozpalania należy sprawdzić:

 • czy instalacja jest napełniona wodą, szczelna i drożna,

 • czy nie nastąpiło zamarznięcie wody w przewodach i naczyniu wzbiorczym,

 • czy kanały spalinowe są drożne.

W celu rozpalenia kotła należy:

 • oczyścić dokładnie ruszt oraz dyszę z resztek popiołu,

 • otworzyć przepustnicę powietrza pierwotnego (więcej w pkt. 8.4),

 • nałożyć suche drewno kawałkowe z rozpałką i je podpalić, jednocześnie włączyć funkcję rozpalanie w sterowniku, po ustabilizowaniu płomienia można dołożyć niedużą porcję paliwa dla rozgrzania instalacji,

 • po rozgrzaniu instalacji i rozżarzeniu paliwa przy dyszy zgazowującej uzupełnić komorę załadunkową pełną porcją paliwa, jednocześnie pamiętając, aby przed otwarciem drzwiczek włączyć wentylator w menu sterownika,

 • po załadunku szczelnie zamknąć wszystkie drzwiczki a następnie otworzyć przepustnicę powietrza wtórnego (więcej w pkt. 8.4).

W przypadku nieudanego rozpalania należy przewietrzyć komorę spalania i proces rozpocząć od nowa. Przy pierwszym uruchomieniu oraz rozpalaniu zimnego kotła może występować zjawisko wykraplania pary wodnej ze spalin na ściankach kotła, czyli tzw. „pocenie” sprawiające mylne wrażenie, że kocioł jest nieszczelny. Zjawisko to ustępuje po wygrzaniu kotła i komina powyżej 60oC. Kocioł osiąga maksymalną sprawność i najlepsze parametry przy temperaturze wody wylotowej powyżej 70 oC.

8.4. Ustawienie przepustnic powietrza


Kocioł wyposażony jest w dwie przepustnice, powietrza pierwotnego (w dolnych drzwiczkach) oraz powietrza wtórnego na bokach kotła.

Otwarcie przepustnicy powietrza pierwotnego wpływa bezpośrednio na intensywność spalania opału. Natomiast regulacja powietrza wtórnego ma wpływ na jakość emisji spalin oraz sprawność kotła. Celem prawidłowej regulacji należy otworzyć przepustnicę powietrza pierwotnego (rys. 8) w taki sposób, aby szczelina wynosiła ok. 2cm, natomiast przepustnica powietrza wtórnego (rys. 9) była otwarta w 50%. Jeżeli tak ustawiony kocioł nie osiąga temperatury zadanej należy zwiększyć ilość powietrza pierwotnego, jeżeli kocioł dymi należy zwiększyć dawkę powietrza wtórnego, ewentualnie skorygować ilość powietrza pierwotnego.

Rys. 8. Otwieranie i zamykanie przepustnicy powietrza pierwotnego

Rys. 9. Otwieranie i zamykanie przepustnic powietrza wtórnego

8.5. Uzupełnianie paliwa 0. Zasyp paliwa przez drzwiczki zasypowe

Po załadunku pełnej porcji paliwa na warstwę żaru następuje intensywne gazowanie paliwa i w tym okresie (ok. 1,5h) zabrania się otwierania drzwiczek kotła.

Jednorazowy załadunek paliwa podstawowego wystarcza na min. 4 godz. pracy z mocą znamionową. Przy pracy z mniejszą mocą ten czas wydłuża się o kilka godzin. W trakcie normalnej eksploatacji kotła jego obsługa ogranicza się do okresowego uzupełniania paliwa poprzez drzwiczki zasypowe (rys. 10).

8.6. Czyszczenie i konserwacja 

Warunkiem ekonomicznej pracy kotła jest regularne czyszczenie wymiennika minimum raz w tygodniu. Warstwa sadzy, osiadająca się na ściankach kotła powoduje zmniejszenie wymiany ciepła obniżając tym samym sprawność cieplną urządzenia.

Czyszczenie oraz konserwacja kotła mogą być przeprowadzone wyłącznie przy wygaszonym i ostudzonym kotle. Przed przystąpieniem do czyszczenia kanałów konwekcyjnych należy wyciągnąć z kotła zawirowywacze spalin. Do usuwania wszelkich zanieczyszczeń wewnątrz kotła służy zestaw czyścików dostarczanych wraz z kotłem.

W celu uzyskania ekonomicznej eksploatacji kotła należy utrzymać w czystości komorę spalania i kanały konwekcyjne. Czyszczenia kotła należy dokonywać po wypaleniu się paliwa, wystudzeniu kotła i odłączeniu od sieci sterownika.

Brak czyszczenia kotła przyczynia się do zmniejszenia sprawności kotła, czyli do zwiększonego zużycia opału, a także do przyspieszonego zużycia kotła. Do usuwania nagaru z powierzchni płaskich w kotle przeznaczona jest szczotka okrągła znajdująca się na wyposażeniu. Aby dokonać kompleksowego czyszczenia kotła należy wyczyścić wymiennik, wyczystkę przy czopuchu oraz udrożnić kanały powietrzne.

W celu wyczyszczenia rusztu żeliwnego i dyszy należy za pomocą uchwytu unieść drzwiczki rusztowe, aby zwolnić blokadę, następnie pociągnąć do siebie. Należy oczyścić ruszt oraz dyszę z resztek popiołu, zrzucając go do znajdującej się w podłodze kotła szuflady (rys. 11).

1. Czyszczenie rusztu żeliwnego i dyszy

Rys. 12. Opróżnianie popielnika

Po zrzuceniu resztek popiołu z rusztu i dyszy należy wyjąć zapełnioną szufladę, opróżnić ją i z powrotem umieścić w podłodze kotła (rys. 12).

 

Przed wyczyszczeniem wymiennika półkowego, należy poprzez górne drzwiczki wyczystkowe wyjąć dwie sztuki zawirowywaczy (rys. 13).
3. Wyjmowanie zawirowywaczy
Rys. 14. Czyszczenie górnego wymiennika półkowego

Następnie należy za pomocą dołączonej do kotła okrągłej szczotki usunąć nagar osadzony na elementach poziomych wymiennika

(rys. 14).

Przed wyczyszczeniem środkowej części wymiennika, w której znajduje się półka z materiału żaroodpornego, należy wyjąć klapkę. Aby tego dokonać, należy za pomocą dwóch otworów do chwytania ulokowanych w podstawie klapki, ostrożnie pchnąć element w głąb wymiennika, następnie przechylić do pozycji poziomej i wyjąć z kotła (rys. 15).

Rys. 16. Czyszczenie środkowej części

Za pomocą dołączonych do kotła czyścików należy dokładnie oczyścić z nagromadzonego nagaru szczelinę oraz górną półkę (rys. 16).

Dodatkowo należy skontrolować drożność kanałów powietrznych znajdujących na bocznych ściankach wymiennika. Jeśli nie są w pełni drożne, należy za pomocą czyścików je udrożnić.

W celu usunięcia pozostałości po spalaniu z wyczystki czopucha najpierw należy odkręcić 8 śrub mocujących górną pokrywę wraz z wentylatorem wyciągowym, następnie wyjąć element (rys. 17).

 

7. Wyjmowanie wentylatora wyciągowego

Rys. 18. Usuwanie osadu z wyczystki

Po wyjęciu wentylatora należy dokładnie wygarnąć powstały podczas spalania osad z wyczystki czopucha dołączonym do kotła czyścikiem (rys. 18). Po sezonie grzewczym lub przy planowanych dłuższych przerwach należy dokładnie oczyścić kocioł z resztek paliwa, popiołu oraz sadzy a następnie w przypadku zawilgoconej kotłowni zabezpieczyć kocioł przed korozją np. olejem biodegradowalnym.

Należy sprawdzić również stan uszczelniaczy sznurowych wszystkich drzwiczek oraz wyregulować ich docisk za pomocą śrub regulacyjnych przy zawiasach.
W sytuacjach awaryjnych, takich jak zagotowanie wody w kotle, nagły wyciek wody w instalacji, pęknięcie rur, grzejników, armatury oraz innych zagrożeń dla bezpiecznej eksploatacji kotła, należy postępować w następujący sposób:

przewietrzać w maksymalny możliwy sposób kotłownię,

 • nastawić minimalną temperaturę kotła i ograniczyć dopływ powietrza do komory spalania przez zamknięcie dopływów powietrza, można zasypać rozgrzane paliwo piaskiem w celu odcięcia powietrza spalania,

 • jeżeli ilość paliwa na to pozwala, wyłącznie przy asyście innej osoby dorosłej i zapewnionym przewietrzaniu kotłowni sprawnie usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika z przykrywką dbając o to, by nie poparzyć się i nie ulec zaczadzeniu, jednocześnie paliwo z popielnika usunąć na zewnątrz budynku. Zabrania się gasić paliwa w kotle oraz w pomieszczeniu – na zewnątrz można gasić wodą z odległości 3m małymi strumieniami wody,

 • po usunięciu paliwa otworzyć wszystkie drzwiczki kotła,

 • usunąć przyczynę awarii,

 • sprawdzić stopień napełnienia instalacji wodą i ewentualnie uzupełnić jej stan,

 • przystąpić do rozpalenia kotła.

 

Podczas awaryjnego zatrzymania kotła należy zwrócić szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo oraz przestrzeganie przepisów ppoż., w razie niekontrolowanej sytuacji z działaniem i zatrzymaniem kotła, zadymienia kotłowni lub złego samopoczucia, wzywać natychmiast Straż Pożarną, poprzez np. tel. alarmowy nr 112 lub tel. 998.

Kotła na paliwo stałe nie można w trakcie spalania paliwa całkowicie wyłączyć. Nawet całkowite odcięcie powietrza do spalania (poprzez zamknięcie klapy lub wyłączenie wentylatora) nie spowoduje jego wygaśnięcia. Rozgrzane i rozżarzone paliwo będzie wydzielało ciepło i gazy powodując wzrost temperatury wody grzewczej. W przypadku braku odbioru ciepła przez instalację doprowadzić może do przegrzania kotła oraz instalacji, a w rezultacie do ich uszkodzenia.

Zabrania się uzupełniania czynnika grzewczego w czasie pracy kotła w przypadku stwierdzenia jej nadmiernego ubytku. Kontakt zimnej wody z rozgrzanym wymiennikiem jest niebezpieczny i grozi zniszczeniem kotła.

8.8. Niewłaściwa praca kotła

 

Opis sytuacji

Możliwa przyczyna i ewentualne zalecenia

Wygasanie kotła bezpośrednio po rozpaleniu

Paliwo o zbyt małej kaloryczności. Zmienić paliwo na zalecane

Nadmierna temperatura kotła

Sprawdzić nastawę regulatora temperatury, nastawić żądaną temperaturę. Sprawdzić ilość wody w instalacji – gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody nie wolno dopuszczać do kotła zimnej wody – uzupełnianie wody może nastąpić dopiero po wystudzeniu kotła

 

Objawy

Możliwa przyczyna

Sposób usunięcia usterki

Nadmierne wydostawanie się dymu z kotła

Nieszczelne zamknięcie drzwiczek

Wyregulować zawiasy drzwiczek, wymienić zużyty sznur izolacyjny

Niedostateczny ciąg kominowy, zatkany przewód kominowy

Wyczyścić, udrożnić komin

Nieszczelność lub zwężenie w kominie, czopuchu, ewentualnie w połączeniu kotła z kominem, otwarte drzwiczki wyczystkowe

Usunąć nieszczelności

Inne urządzenia podłączone do tego samego przewodu kominowego

Zamontować kocioł w odpowiednim przewodzie kominowym

Zakończenie komina poniżej najwyższej kalenicy dachu

Dostosować komin do wymagań zawartych w punkcie 7.5

Złe wymiary komina

Doraźnie pomoże wyjęcie zawirowywaczy spalin z kotła

Zabrudzony wymiennik

Wyjąć zawirowywacze, oczyścić wymiennik spalin

Kocioł nie osiąga zadanej temperatury

Niewłaściwe dostarczenie powietrza do spalania

Należy odpowiednio wyregulować dopływ powietrza przepustnicą. Sprawdzić i ewentualnie opróżnić popielnik z popiołu

 

Zanieczyszczenie kanałów spalinowych lub wymiennika kotła

Należy wyczyścić kanały spalinowe i wymiennik

Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni

Zapewnić odpowiedni nawiew patrz pkt 7.2

Spalanie nieodpowiedniego paliwa

Patrz pkt 8.2 instrukcji. Należy stosować odpowiednie paliwo

Nadmierny wzrost temperatury lub/i ciśnienia na kotle powyżej zadanej

Niedrożna instalacja

Sprawdzić czy zawory na instalacji są otwarte

Zamarznięcie naczynia przelewowego

Zaizolować naczynie przelewowe

Zasysanie tzw. „lewego powietrza”

Sprawdzić prawidłowość działania klapki przy wentylatorze, w razie potrzeby wyregulować stopień dociążenia klapki

Pojawienie się wody w kotle

(pocenie się kotła) i/lub smoły

Utrzymywanie temperatury na kotle poniżej 60⁰C

Zwiększyć temperaturę zadaną na kotle

Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni

Zapewnić odpowiedni nawiew patrz pkt 7.2

Spalanie wilgotnego paliwa

Należy stosować paliwo suche

Zainstalowany kocioł o zbyt dużej mocy

Nie napełniać całej komory załadowczej kotła paliwem. Zapewnić dodatkowy odbiór ciepła

Utrudniony przepływ spalin

Wyjąć zawirowywacze, otworzyć przepustnicę na czopuchu

Pojawienie się odgłosów bulgotania czy stukania w kotle

Zapowietrzony kocioł i instalacja

Odpowietrzyć instalację za pomocą zainstalowanych odpowietrzników, wygrzać kocioł przez podniesienie temperatury zadanej powyżej 70⁰C

 

8.9. Prawidłowa eksploatacja i trwałość kotła

 

Praca przy niskich parametrach (poniżej 60⁰C) powoduje „pocenie” tj. wykraplanie się na ścianach wymiennika pary wodnej zawartej w spalinach i powstanie silnie korozyjnych związków. W takich sytuacjach należy przynajmniej raz w tygodniu wygrzać kocioł tzn. zwiększyć temperaturę pracy do 80 – 85⁰C, co pozwoli na jego osuszenie oraz wypalenie osadów smolistych i innych szkodliwych związków, które odkładają się na ściankach wymiennika.

Nie zaleca się ciągłej pracy kotła z mocą mniejszą niż połowa mocy znamionowej.

 

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje głęboką korozję stalowego korpusu kotła, w konsekwencji skrócenie żywotności kotła. W skrajnych przypadkach kocioł może ulec korozji w ciągu kilku lat użytkowania.

 

Czyszczenie kotła należy wykonywać regularnie, mimo że kocioł pracuje prawidłowo, ponieważ zwiększa to sprawność, wydajność, oszczędność paliwa i trwałość kotła.

 

Jeżeli kocioł poza sezonem grzewczym nie jest używany należy go dokładnie wyczyścić i w przypadku mocno zawilgoconej kotłownie zakonserwować, np. olejem biodegradowalnym.

Zabrania się podczas postoju pozostawiania sadzy w kotle. Pozostawiona sadza pochłania wilgoć z otoczenia powodując jego przyspieszoną korozję. Uszkodzeń powstałych w wyniku głębokiej korozji gwarancja nie obejmuje.

 

W celu zapewnienia optymalnej pracy kotła przez cały okres eksploatacji producent wymaga, aby wyposażyć instalację c.o. w zasobnik ciepła (c.w.) oraz zawór mieszający, który odpowiednio sterowany spowoduje, że w trakcie pracy temperatura wody powracającej do kotła nie spadnie poniżej 55oC, a temperatura na instalacji grzewczej będzie mogła być dowolnie regulowana. Zagwarantuje to długoletnią żywotność kotła c.o. oraz wielokrotnie zrekompensuje wydatek na zawór czterodrogowy. Pojemność zasobnika ciepła powinna być dobrana na podstawie normy PN-EN 303-5:2012 pkt. 4.4.6 Minimalna moc cieplna. Właściwą minimalną pojemność zasobnika ciepła należy obliczyć za pomocą poniższego wzoru:

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2020

Polecane

RAKOCZY Hotter - 10 kW

RAKOCZY Hotter - 10 kW

6 199,00 zł6 999,00 zł
RAKOCZY Hotter - 10 kW

RAKOCZY Hotter - 10 kW

5 999,00 zł6 999,00 zł
RAKOCZY Hotter - 15 kW

RAKOCZY Hotter - 15 kW

6 899,00 zł7 299,00 zł
RAKOCZY Hotter - 15 kW

RAKOCZY Hotter - 15 kW

6 199,00 zł7 299,00 zł
RAKOCZY Hotter - 20 kW

RAKOCZY Hotter - 20 kW

6 999,00 zł7 499,00 zł
RAKOCZY Hotter - 20 kW

RAKOCZY Hotter - 20 kW

6 299,00 zł7 499,00 zł
pixelpixelpixelpixelpixel